การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน  ครั้งที่ 6

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 13 กรกฎาคม 2548 10:11:28 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสารสนเทศความปลอดภัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาอบรมด้านสารสนเทศความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ตกลงรายละเอียดในส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายกับสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งเห็นชอบในหลักการการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่ประเทศสมาชิก โดยให้เพิ่มสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เนื่องจากการจัดทำโครงการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าว ควรจะอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy/ACMES) ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว และให้เพิ่มคำว่า “แรงงาน” ไว้ในชื่อของหลักสูตรการอบรม และอนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม   ดังกล่าว แก่ประเทศที่กำลังพัฒนางานด้านนี้ ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระทรวงแรงงาน รายงานว่ากลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย เนการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา  สหภาพพม่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านของการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อบรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของผู้ใช้แรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน และได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก เพื่อดำเนินการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของเครือข่ายฯ และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะจัดหมุนเวียนการประชุมในประเทศสมาชิก ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้จัดประชุมไปแล้ว 6 ครั้ง โดยครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2548 ณ เมืองกวางนินท์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 12 กรกฎาคม 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง