การปรับระดับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ/หรือ ยศสูงขึ้น

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 08:43:46 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และ/หรือ ยศ สูงขึ้น  และตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการตำรวจจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และ/หรือ ยศ สูงขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอว่า  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2548 เป็นต้นไป  มีสาระสำคัญเฉพาะการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ โดยมิได้ครอบคลุมถึงกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ/หรือยศ สูงขึ้น แต่อย่างใด  ส่งผลให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและ/หรือ ยศ สูงขึ้น  ไม่สามารถปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่ระดับอัตราเงินเดือนใหม่ได้  ประกอบกับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก็มิได้บัญญัติสำหรับกรณีการปรับระดับอัตราเงินเดือนเมื่อข้าราชการตำรวจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และ/หรือ ยศ สูงขึ้นไว้เช่นกัน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง