ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547 18:29:25 น.

เรื่อง    ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และร่างบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

1. บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 ปรารถนาร่วมกันที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศออสเตรเลียและในประเทศไทยให้อยู่ในขีดความสามารถที่จะชี้ข้อมูลประเด็นปัญหาที่แท้จริง อันนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างถูกต้อง

1.2 จะให้คำปรึกษาแก่กันและกันในกิจกรรมที่จะดำเนินในแต่ละประเทศ อันอาจก่อประโยชน์แก่ประเทศทั้งสอง

1.3 ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น และโดยเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่ อันเกิดจากการจัดการร่วมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน จะร่วมปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในสาขาที่อยู่ในระดับความสามารถของประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย

1.4 ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ จะแยกการหารือและการเตรียมการเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยกิจกรรมความร่วมมืออาจรวมถึงสาขาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสารเคมี พื้นที่อนุรักษ์มรดก และหมายรวมถึงมรดกโลกและการจัดการน้ำ

2. บันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและมรดกด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เรื่อง JointCooperation in Captive Animal Management Programs Including Fauna Exchange between the Commonwealth ofAustralia and the Kingdom of Thailand and Joint Cooperation with Regard to the Conservation of Wildlife Including Asian Elephant in the Kingdom of Thailand ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Department of Environment and Heritageof the Commonwealth of Australia โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสวนสัตว์แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (สวนสัตว์นารองกา) คณะกรรมการสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์แห่งรัฐวิกทอเรีย (สวนสัตว์เมลเบิร์น) และสวนสัตว์อ็อคแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ (โดยสวนสัตว์เมลเบิร์นและสวนสัตว์ทารองกา) ดำเนินความร่วมมือเพื่อการจัดการสัตว์ในกรงเลี้ยงรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียกับประเทศไทย และความร่วมมือเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่ารวมทั้งช้างเอเชียในประเทศไทย

2.2 กรอบความตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การดูแลความเป็นอยู่ของช้าง รวมทั้งช้างเอเชีย และการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทยและออสเตรเลีย ภายใต้ความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การส่งเสริมความรู้และการให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและวัฒนธรรม วิทยาการในการเลี้ยงดูและการดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ในกรงเลี้ยง

ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจเต็มในการลงนามในบันทึกความเข้าใจและบันทึกความตกลงดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 4 พฤษภาคม 2547--จบ--
-กภ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง