นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายใต้ภาคใต้  และการจัดตั้งกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายใต้ภาคใต้  (กอ.สสส.จชต.)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547 18:39:54 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่  68/2547  เรื่องนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สมารถยุติปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  และสร้างบรรยากาศให้เกิดความมั่นคงขึ้นในระดับที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้วยการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาล  ทำให้การดำเนินงานทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  และกำลังรักษาความปลอดภัยอื่นๆ มีเอกภาพและสามารถปฏิบัติงานในเชิงรุก  สรุปได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

เพื่อยุติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้โดยเร็ว  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้เกิดความมั่นคงภายใน  ให้อยู่ในระดับที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมภายในระยะเวลา  3  ปี

2. นโยบาย

บูรณาการการปฏิบัติงานของทุกองค์กร ในการป้องกันและต่อต้านการก่อความไม่สงบ  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ด้วยความเข้าใจ  และเข้าถึงประชาชน  ปฏิบัติงานในเชิงรุก  เสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

3. การปฏิบัติ

3.1 ในการยุติปัญหาความไม่สงบในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดที่จะก่อให้เกิดสถานการณ์ยืดเยื้อและรุนแรงยิ่งขึ้น  ในการดำเนินการดังกล่าว  จะต้องกลับมาเป็นฝ่ายรุกทางการเมืองเอาชนะทางแนวความคิด  โดยพยายามลดระดับแนวความคิดของกลุ่มหัวรุนแรงให้เป็นสายกลางเอาชนะกลุ่มอิททธิพล  3  ฝ่าย  ได้แก่  กลุ่มข้าราชการที่ประพฤติมิชอบ  กลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นและกลุ่มอิทธิพลนักการเมือง  รวมถึง  การปฏิบัติทั้งสิ้นที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความสำนึกร่วมในการเป็นคนไทยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของประเทศและได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน  การรุกทางด้านสังคมจิตวิทยา  ซึ่งได้แก่  การปฏิบัติทั้งสิ้นที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าที่มีความแตกต่างและหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และร่วมกันพัฒนาประเทศ

3.2 ขจัดเงื่อนไขและสาเหตุ  ที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกแตกแยกของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกัน  สาเหตุมาจากความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  ความรู้สึกถูกเอาเปรียบและความแตกต่างของสถานะทางสังคม  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างเฉียบขาด  ทำลายการกดขี่ขูดรีด  ผู้มีอิทธิพล  และธุรกิจผิดกฎหมายทั้งสิ้น  สร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีอิสระเสรีในการนับถือศาสนา ความเชื่อ และการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวัน

3.3 ดำเนินการเพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์  และอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มชนในสังคมที่มีความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ  ศาสนาและความเชื่อ  สร้างที่ว่างให้กับวัฒนธรรมและสังคมอิสลาม  ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนและสังคมไทยมีการยอมรับความแตกต่างของสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น

3.4 ส่งเสริมการดำเนินตามวิถีชีวิตที่เป็นไปตามวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์และการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ เคารพในวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อทางศาสนาของประชาชนในท้องถิ่น  และให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มชนที่มีความหลากหลาย  ทั้งนี้  ก็เพื่อช่องทางในการติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใขซึ่งกันและกันให้มากขึ้น

3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของรัฐในทุกด้านการปฏิบัติงานใด ๆ จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

3.6 การสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกับกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น  ผู้นำทางศาสนา สื่อมวลชน  และองค์กรภาคเอกชน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดปัญหา วางแผน  และดำเนินการในการแก้ไขปัญหา

3.7 ปฏิบัติต่อกลุ่มแนวร่วมที่หลงผิดหรือผู้กระทำผิดอย่างเพื่อนร่วมชาติ โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายมาเป็นพื้นฐานในการปัญหา

3.8 ทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือในประชาคมโลก และในภูมิภาคถึงความมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนทุกหมู่เหล่า เชื้อชาติ ศาสนา ในสังคมไทย โดยเน้นไปที่ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม

3.9 พัฒนาเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน  ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  พัฒนาชุมชน เสริมสร้างการบริหารจัดการในพื้นที่เชิงบูรณาการ ทั้งนี้ การดำเนินการจะต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนหรือชุมชนอย่างแท้จริง

3.10 ดำเนินมาตรการด้านการข่าว  และการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุกควบคู่กับการปฏิบัติการในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

4. การบริหารจัดการ

4.1 การแก้ปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีความสงบอย่างถาวรเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  จึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดของรัฐบาล ให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ กำหนดแผน โครงการ และการปฏิบัติทั้งสิ้นให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งนโยบายนี้

4.2 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  รับผิดชอบ ในการเสนอแนะคณะรัฐมนตรี ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยระดับกระทรวง  และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติ   และรับผิดชอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านความมั่นคง

4.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  รับผิดชอบในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้านเศรษฐกิจและสังคม

4.4 ในชั้นต้น  ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)  รับผิดชอบในการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า  เป็นศูนย์ควบคุมและแกนหลักในการประสานการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ใช้ชื่อว่า  "กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.)" ในการบริหารจัดการ  ดำเนินการ  ควบคุมบังคับบัญชา  อำนวยการ  ประสานงาน  บริหารจัดการ  บูรณาการแผนงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

5.  คำสั่ง  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใดซึ่งขัดแย้งกับคำสั่งนี้  ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   1  มีนาคม  พ.ศ.  2547  เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 4 พฤษภาคม 2547--จบ--
-กภ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง