ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้น้ำเย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2547 17:15:33 น.

เรื่อง    ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้น้ำเย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

(Commercial Refrigerator) ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน Chlorofluorocarbon)
เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตตู้น้ำเย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอว่า ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ซึ่งตามข้อกำหนดของพิธีสารดังกล่าว ประเทศไทยต้องควบคุมให้มีการลดและเลิกการผลิตและการใช้สารเคมีที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนให้เป็นไปตามข้อตกลง ขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคการผลิตตู้น้ำเย็นและตู้แช่ในเชิงพาณิชย์ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารซี เอฟ ซี และได้ดำเนินการโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวจนเกือบแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวนั้น ประเทศไทยจะออกกฎหมายควบคุมมิให้มีการนำสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) มาใช้ในกระบวนการผลิตตู้น้ำเย็นตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) อีก

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามพิธีสารมอนทรีออลที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ และสอดคล้องกับโครงการความช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคการผลิตในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตมาเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารซี เอฟ ซี อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการภาคการผลิตที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับความช่วยเหลือมาใช้ในการผลิต รวมทั้งป้องกันมิให้ผู้ที่จะขอประกอบการผลิตตู้น้ำเย็น/ตู้แช่ในเชิงพาณิชย์รายใหม่ใช้สารซี เอฟ ซีในการผลิตซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับข้อตกลงที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดห้ามโรงงานผลิตตู้น้ำเย็น ตู้แช่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (Commercial Refrigerator) ประเภทหรือชนิดโรงงานลำดับที่ 73 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน Chlorofluorocarbon) เฉพาะที่เป็นสารซี เอฟ ซี (CFCs) ในกระบวนการผลิต

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 25 พฤษภาคม 2547--จบ--

-กภ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง