ผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2547 18:30:53 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้

ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม  2545 — ตุลาคม  2547  กระทรวงมหาดไทยมีผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  สรุปได้ดังนี้

1. การแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509

โดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถาพการณ์ปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องคำนิยามของคำว่าสถานบริการ  ประเภทของสถานบริการ  วิธีการจัดตั้งสถานบริการ  จึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2546  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  13  มกราคม  2547  แล้ว

จากการเพิ่มเติมแก้ไขโพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  ดังกล่าว  ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงมหาดไทยออกกฏกระทรวงและประกาศกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในหลายประการ

2. การกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning)

กระทรวงมหาดไทยนำบทบัญญัติในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  ซึ่งให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการมาใช้บังคับให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม  เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งขณะนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการครบทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้ว  โดยเป็นเขตพื้นที่เพื่องดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  จำนวน  26  จังหวัด  และพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจำนวน  49  จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

3. การบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานบริการ  พ.ศ. 2509  และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินนโยบายจัดระเบียบสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด  อำเภอ  กิ่งอำเภอและประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ถือปฏิบัติในการกวดขันสถานบริการซึ่งหากมีกรณีที่สถานบริการใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหรือนโยบายข้างต้นให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งพักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาตหรือในการใช้อำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 50  สั่งปิดสถานบริการดังกล่าวโดยมีกำหนดระยะเวลาและไม่มีกำหนดระยะเวลา  ตามควรแก่กรณี

การกวดขันสถานบริการมีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

1) คณะทำงานการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย  ได้ตรวจสถานบริการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  โดยในกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสถานบริการ  จำนวน  156  แห่ง  และในจังหวัดอื่นๆ  จำนวน  139  แห่ง

2) กองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครได้ใช้มาตรการทางปกครองโดยสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฏหมายโดยการพักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต  สั่งหยุดกิจการสถานบริการทุกประเภท  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2545 — 30 มิถุนายน  2547  รวมจำนวน  251  แห่ง

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัดอื่นนอกจากรุงเทพมหานครได้ใช้มาตรการทางปกครองสั่งลงโทษสถานบริการโดยการพักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต  สั่งหยุดกิจการสถานบริการทุกประเภท  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2545 — 30 กันยายน  2547  รวมจำนวน  386  แห่ง

4) สำหรับสถานประกอบการประเภทร้านจำหน่ายอาหาร  สุรา  หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นที่เข้าลักษณะของสถานบริการแต่ประกอบกิจการให้คล้ายกับสถานบริการ  เช่น  มีดนตรีและอุปกรณ์ให้แสงสว่างอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ให้แสงสว่างตามปกติ  โดยปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมั่วสุมดื่มสุราซึ่งได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง  กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลกวดขันสถานประกอบการดังกล่าว  สำหรับสถานประกอบการที่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายให้จับกุมดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกราย  ซึ่งหากปรากฏว่ายังคงดำเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายอีกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วแต่กรณี  ใช้อำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  50  ลงวันที่  15  มกราคม  2502  สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวโดยมีกำหนดเวลาหรือไม่มีกำหนดเวลาตามควรแก่กรณี

4 การให้ความรู้ทางกฎหมาย

5 การสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก  เยาวชน  ผู้ปกครอง  ผู้ประกอบกิจการสถานบริการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2547--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง