หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 29 ธันวาคม 2547 11:55:58 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้กระทรวงการคลังประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับปรุงข้อความในประกาศฯ ให้เหมาะสมก่อนประกาศใช้ต่อไป

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะใช้วิธี E-Auction จะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มกระบวนการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศฯ คือ ส่วนราชการทุกแห่งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินรวมเกินกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่ใช้กับงานจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบ และควบคุมงาน วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ สำหรับวงเงินต่ำกว่า 2,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะพิจารณาดำเนินการ

3. ให้ผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูล E-Auction และในกรณีที่หน่วยงานมีความพร้อมในการเป็นผู้จัดประมูล E-Auction ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ

4. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ E-Auction เป็นผู้ดำเนินการ E-Auction

5. ให้คณะกรรมการ E-Auction ทำประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และให้ประกาศเชิญชวนพร้อมกับการให้หรือขายเอกสาร E-Auction เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ และจะต้องมีช่วงเวลาสำหรับการคำนวณราคาสำหรับผู้เสนองานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จึงรับเอกสาร

6. ในกรณีมีผู้เสนองานมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หัวหน้าส่วนราชการหารือผู้ให้บริการตลาดกลางฯ ในการกำหนดวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น สำหรับกรณีที่มีผู้เสนองานมีคุณสมบัติ จำนวน 2 ราย ให้ดำเนินการในรูปแบบปิดราคา (Sealed Bid) หรือให้ผู้เสนองานยื่นซองข้อเสนอราคาเป็นเอกสารแบบการประกวดราคาปกติภายในวงเงินงบประมาณหรือราคาเริ่มต้นการประมูลหรือราคากลางแล้วแต่กรณี และสำหรับกรณีที่มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือเข้าร่วมประมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว โดยปกติให้ยกเลิกการประมูลแต่ถ้าคณะกรรมการมีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อโดยไม่ยกเลิกการประมูล ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงการคลังเสนอรายงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 เห็นชอบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอกนิกส์ (E-Government Procurement : E-GP) ของกระทรวงการคลังที่จะให้ส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป ดังนี้

1.1 วิธีตกลงราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Shopping) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ดำเนินการจัดซื้อสินค้า 5 รายการ คือ (1) เครื่องโทรสาร (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (3) เครื่องเลเซอร์พริ้นเตอร์ (4) โทรทัศน์ (5) เครื่องดิจิตอลโปรเจคเตอร์  โดยดำเนินการเลือกซื้อสินค้าและขอใบเสนอราคาผ่านทาง www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางและเมื่อคัดเลือกได้แล้วให้ออกใบสั่งซื้อและจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS โดยให้กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้ง แจ้งเวียนต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป

1.2 ระบบประมวลผลข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐ

1.3 ปรับปรุงวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยกำหนดเป็นร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ทั้งนี้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2547 และประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างก่อนประกาศให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติ

1.4 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ที่ได้ดำเนินการก่อน วันที่ 1 มกราคม 2548 คือ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามวิธีที่ทำอยู่จนแล้วเสร็จ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 28 ธันวาคม 2547--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง