ข่าวอินโฟเควสท์
11:42 แหล่งข่าวกรองสหรัฐเผยเกาหลีเหนือกำลังสร้างเรือดำน้ำติดขีปนาวุธลำใหม่   สื่อชั้นนำของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐ ว่า…
11:36 พาณิชย์ เผยส่งออก ก.ย.60 ขยายตัว 12.2% นำเข้าโต 9.73% เกินดุล 3,358 ล้านดอลล์   นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศข…
11:29 กสทช. เตรียมนำส่งเงินประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวด 2 ส่งคลัง 2.16 หมื่นลบ.   นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโ…
11:16 บอนด์ยีลด์ญี่ปุ่นปิดทรงตัวภาคเช้า นักลงทุนจับตาประมูลบอนด์อายุ 5 ปี   ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปิดทรงตัวภาคเช้า เนื่องจากนักลงทุ…

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 16:21:40 น.

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ...

2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร  ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน

และด่านศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

3.  เรื่อง  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 รวม 2 ฉบับ

4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2556

เศรษฐกิจ — สังคม

5.  เรื่อง  การขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ)

6.  เรื่อง  ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรอบแนวทางการพิจารณาเพื่อการควบคุมและส่งเสริมการปลูกพืชกัญชง(เฮมพ์)

เป็นพืชเศรษฐกิจ

7.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ)

8.  เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณในการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015

9.  เรื่อง  การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555

10. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี 2556

ต่างประเทศ

11. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม

แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน การขนส่ง และกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

12. เรื่อง  ขอนำร่างแถลงการณ์เนปิดอว์เรื่องความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศ

ในอนุภูมิภาค 6 ประเทศ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

13. เรื่อง  การสนับสนุนเงินบริจาคสมทบกองทุนเยาวชนอาเซียน (The ASEAN Youth Programme Fund)

14. เรื่อง  การขอความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือแห่งราชอาณาจักรไทย

และกองทัพเรือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรือพาณิชย์

ที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต (Memorandum of Understanding between the Royal Thai Navy

and the Republic of Singapore Navy for the Sharing of Information Relating
to White Shipping)

15. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์เจนีวาว่าด้วยการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยในการประชุมระดับสูง

(High-level segment) ของการประชุมรัฐภาคีสมัยสามัญของอนุสัญญาบาเซลฯ สมัยที่ 11

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 6 และ อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 6 และการประชุมรัฐภาคีร่วมสมัยพิเศษ

สมัยที่ 2 ของ 3 อนุสัญญาฯ
แต่งตั้ง
16. เรื่อง  แต่งตั้ง

1.  ขออนุมัติการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมขอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจำจังหวัดเชียงใหม่
2.  การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐวานูอาตูประจำประเทศไทย
3.  รัฐบาลสาธารณรัฐบอตสวานาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
4.  รัฐบาลสาธารณรัฐไนเจอร์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
5.  รัฐบาลสาธารณรัฐตูนิเซียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

6.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7.  รัฐบาลสาธารณรัฐมอริเชียสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

8.  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
10. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

11. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 พฤษภาคม 2556--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง