แนวทางการแปรรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 9 มิถุนายน 2541 18:51:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--9 มิ.ย.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการแปรรูปบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) เสนอ ดังนี้

1. ให้บริษัท การบินไทยฯ เร่งปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเป็นการจูงใจแก่นักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้น และรัฐสามารถที่จะขายหุ้นได้ในราคาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐมากที่สุด โดยการกำหนดมาตรการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และการปรับแผนลงทุน

2. ให้จำหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทยฯ ทั้งในส่วนหุ้นเดิมที่กระทรวงการคลังถือ และหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนซึ่งไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐลดลงต่ำกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้เพื่อมิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว และการจำหน่ายหุ้นบริษัท การบินไทยฯ ไม่ควรจำกัดแค่การจำหน่ายให้กับพันธมิตรร่วมทุน (Strategic Partner) ควรเปิดกว้างให้จำหน่ายแก่นักลงทุนเฉพาะราย (Private Placement) หรือนักลงทุนทั่ว ๆ ไป (Public Offering) ด้วย เพื่อให้การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายหุ้นบริษัทการบินไทยฯ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนบริษัท การบินไทยฯ  ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านเป็นกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในการจำหน่ายหุ้น บริษัท การบินไทยฯ และจัดจ้างที่ปรึกษารวมทั้งดำเนินการขายหุ้นฯ จนเสร็จการ และให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจด้วย

สำหรับค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน กระทรวงการคลังจะพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้การขายหุ้นทั้งสิ้นเมื่อดำเนินงานมีผลสำเร็จ (Sucess Fee)

4. ให้กระทรวงการคลังหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการจำหน่ายหุ้น บริษัท การบินไทยฯ ว่าต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หรือไม่

5. สำหรับการขายหุ้นให้แก่พนักงาน ให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ศึกษาและเสนอผลการพิจารณาต่อไป

6. การขายหุ้นส่วนที่เหลือจนบริษัท การบินไทยฯ พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50) เห็นสมควรให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาในรายละเอียดหาข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

7. การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

8. สิทธิประโยชน์ของพนักงานหลังการแปรรูปแล้ว จะต้องได้รับไม่น้อยกว่าเดิม สำหรับการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหุ้นของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับสวัสดิการของพนักงานหลังจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงการคลังรับไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 9 มิถุนายน 2541--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง