ข่าวอินโฟเควสท์
01:47 EU เผยอัตราจ้างงานเพิ่มขึ้นแตะระดับก่อนเกิดวิกฤตการณ์   สหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า อัตราการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้นใน EU ส่งผลให้พุ่งแตะระดับก่อนเ…
01:27 ปธน.ยูเครนวอนรัฐบาล-รัฐสภาจับมือปฏิรูป หวังได้เงินกู้ IMF   ประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชงโกแห่งยูเครน เรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาดำเนินมาตรการเร่งด…
01:05 "มอร์แกน สแตนเลย์"ยอมจ่ายเงินปิดคดีตบตานักลงทุนซื้อหนี้เน่าช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์   สำนักงานอัยการนิวยอร์กเปิดเผยว่า มอร์แกน สแตนเลย์เตรียมจ่าย…
00:40 ดาวโจนส์ร่วงไม่หยุด ทรุดกว่า 300 จุด หลัง"เยลเลน"ย้ำศก.สหรัฐเผชิญความเสี่ยง   ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ โดยดัชนีดาวโจนส…
00:36 "เยลเลน"กล่าวแถลงคองเกรสวันที่ 2 ย้ำศก.โลกสร้างความเสี่ยงศก.สหรัฐ   นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวแถลงเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ…

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)

ข่าวเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 11:50:36 น.

เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)

ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 — 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 — 2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 — 2559 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ศธ. รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2555 — 2559 ซึ่งแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายของรัฐบาลเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 — 2559 ประกอบด้วย โครงการ / แผนงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ

ประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จำนวน 91 โครงการ / แผนงาน เช่น โครงการจัดทำบัตรประชาชนเด็กแรกเกิด — 6 ปี โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่และเด็กบนพื้นที่สูง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก คลินิกเด็กสุขภาพดี โครงการพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่อย่างมีส่วนร่วม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ มุมนมแม่ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เป็นต้น

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จำนวน 30 โครงการ/แผน เช่น โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ปี 2556 โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ โครงการบริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายโครงการสื่อสารสาธารณสุขเพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ไอโอดีน โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภค ใช้มาตรการบังคับกำหนดให้การใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) ต้องใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เสริมสร้างไอโอดีนเป็นส่วนผสมในกรผลิตอาหารสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ประโยชน์ของเกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เสริมไอโอดีนให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในอาหารไก่ไข่  รณรงค์การใช้เครื่องปรุงรสที่มีส่วนประกอบของสารไอโอดีนในการประกอบอาหารให้แก่เด็ก เป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จำนวน 73 โครงการ / แผน เช่น โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ การประชุมสัมมนาผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก สถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู) การส่งเสริมจัดมุมความรู้สำหรับผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส เสริมทักษะชีวิตของครอบครัว ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน  โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการให้ความรู้ครูปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นต้น

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จำนวน 10 โครงการ / แผนงาน เช่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กไทย สูง — สมส่วน สมองดี แข็งแรง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญเอกชน โครงการวิจัยเพื่อติดตามสภาวการณ์เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร โครงการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและเชื่อมต่อการทำงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทย เป็นต้น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2556--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง