การอาวัลตั๋วสัญญาใช้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 29 ธันวาคม 2541 18:05:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--29 ธ.ค.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการกู้เงิน โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินของธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน (ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2543) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กระทรวงการคลังชี้แจงว่า การกู้เงินของ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ จะนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังที่คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2541 ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการรับซื้อลดเช็คค่าบำรุงอ้อยที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับจากโรงงานน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 2542/2543 ของโรงงานน้ำตาลจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยแทนธนาคารพาณิชย์ ในการนี้ กระทรวงการคลัง จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ ธ.ก.ส. วงเงิน 5,000 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 18 เดือน โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกัน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 29 ธันวาคม 2541--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง