ข่าวอินโฟเควสท์
08:33 KIAT และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 25.54 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 3…
08:32 BH และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.08 พันลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันท…
08:21 ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: เงินดอลล์แข็ง ฉุดทองแดงปิดลบ 0.2%   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ (25 เม.ย.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจาก…
08:20 World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561   วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. ผลิตภัณฑ์ม…
07:52 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดบวก 63.45 จุด รับดาวโจนส์ฟื้น,เงินเยนอ่อนหนุนตลาด   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้แร…

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 16:38:51 น.

วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้น นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย
1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกำลังสำรอง พ.ศ. ....

2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503

3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(มาตรการปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา)

4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 7

เขตเลือกตั้งที่ 26 เขตเลือกตั้งที่ 29 จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตรัง เขตเลือกตั้งที่ 2

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตเลือกตั้งที่ 2 แทน ตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....
เศรษฐกิจ- สังคม

5.  เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริม

การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

6.  เรื่อง  ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ...

7.  เรื่อง  มาตราการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

8.  เรื่อง  แนวทางการดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ (Thailand Privilege Card)

9.  เรื่อง  โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

10. เรื่อง  สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลา 16 ขอให้พิจารณาจ่ายเงินดำรงชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

14 ตุลาคม 2516

11. เรื่อง  ขออนุมัติอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

12. เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยพิบัติ

และการเก็บกู้และบำรุงรักษาทุ่น

13. เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควตา (DFQF)

14. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)

ต่างประเทศ

15. เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 9 ภายใต้กรอบความตกลง

ว่าด้วยบริการของอาเซียน และข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 9 ของไทยภายใต้กรอบ

ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
16. เรื่อง  พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน

17. เรื่อง  ขอความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยการจัดหาและการบริการต่างฝ่ายระหว่างกระทรวงกลาโหม

แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา (ACQUISITION AND CROSS —

SERVICING AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE KINGDOM OF
THAILAND AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA)
18. เรื่อง  การขอความเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในข้อตกลงทางการเงิน
(Financial Agreement Special Edition — FA) ภายใต้โครงการ EU Support to
Higher Education in ASEAN Region (EU SHARE)

19. เรื่อง  การจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL)

เพื่อสนับสนุนโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

และโครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

20. เรื่อง  ร่างปฏิญญามานามาสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 12

แต่งตั้ง
21. เรื่อง  แต่งตั้ง
1.  แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
2.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)
3.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง