การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 7 มิถุนายน 2538 08:12:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--7 มิ.ย.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณให้หน่วยการบริหารราชการส่วน-ท้องถิ่นใช้เงินสะสมของแต่ละแห่งเป็นค่าใชัจ่ายในการปรับปรุงอัตราเงินเดือนค่าจ้างดังกล่าว ส่วนหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเงินสะสมไม่เพียงพอ หรือไม่มี ขอให้กรมการปกครองเจียดจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายปี 2538 และหากปรากฎว่าเงินเหลือจ่ายไม่เพียงพอ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อจ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 6 มิถุนายน 2538--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง