แต่งตั้ง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 24 ธันวาคม 2540 09:05:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--24 ธ.ค.--บิสนิวส์
1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ จำนวน 5 คน ดังนี้ 1) นายกอปร  กฤตยากีรณ   2) นายทวี  บุตรสุนทร   3) นายพอพันธ์  วัชรจิตพันธ์

4) นายพิพัฒน์  พันพาไพร  และ 5) นายวิโรจน์  ตันตราภรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป

2. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ให้แต่งตั้ง นายยงยุทธ  อมาตยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็น

กรรมการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทน นางนวลอนงค์

อังศุรัตน์ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบในธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป
3. กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2

คน ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งนายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ เป็นกรรมการแทน นายสมศักดิ์  ศรีวรรธนะ

2. ให้แต่งตั้ง พลตำรวจโท ทวี  ทิพย์รัตน์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นกรรมการแทน พลตรี สาครกิจวิริยะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป
4. คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) ชุดใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ขอลาออก ดังต่อไปนี้

1. นายอมเรศ  ศิลาอ่อน      ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     ประธานกรรมการ

2. นายวุฒิชัย  พงษ์ประสิทธิ์    ผู้แทนกระทรวงการคลัง                 กรรมการ

3. นายสุพจน์  กิตติสุวรรณ     ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย      กรรมการ

4. นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

5. นางจันทรา  อาชวนันทกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการ

6. นายวิชรัตน์  วิจิตรวาทการ  เลขาธิการ ปรส.                     กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า  นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่

404/2540  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2540  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินนโยบายด้าน

เศรษฐกิจของรัฐบาลบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ  มี 13 คน  โดยนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ   และกรรมการประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์  โพธิวิหค)  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

2. อำนาจหน้าที่
2.1 พิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์

2.2 ประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนวทางตัดสินใจประเด็นนโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.3 กำกับและติดตามการดำเนินงานของทุกส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจที่กำหนด

2.4 ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อระดมพลังในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

2.5 กลั่นกรองแผนงานและโครงการลงทุนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเรื่องใดแล้ว ให้เสนอมติให้คณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาต่อไป

3. กลไกการปฏิบัติงาน

3.1 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นฝ่าย

เลขานุการร่วมกัน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นเลขานุการร่วมกันใน

คณะกรรมการดังกล่าว

3.2 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

6. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้ง นายจิระศักดิ์  พูนผลผู้ตรวจราชการสำนักนายก-

รัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ 10) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) ที่ว่างอยู่ จำนวน 1 ตำแหน่ง   ทั้งนี้ จะได้นำ

ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
7. คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี(นายศุภชัย  พานิช

ภักดิ์) เสนอ ดังนี้  รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย  พานิชภักดิ์) เป็นประธานกรรมการ โดยมีกรรมการอื่นอีก 24 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตต์  โพธิวิหค)  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายไชยยศ  สะสมทรัพย์)  รัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน คือ  นายมีชัย

วีระไวทยะ  นายพิสิฎฐ  ภัคเกษม  พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  นายเทียนฉาย  กีระนันทน์  นายประสาน  ไตรรัตน์วรกุลนายตีรณ  พงศ์

มฆพัฒน์  ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอธิบดีกรมบัญชีกลาง  และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป

8. ข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์และสำนักเลขาธิ

การนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการ

1.1 นายพีรพันธุ์  พาลุสุข                  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 นายธีระพันธ์  อรุณรัศมีโชติ             เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล)
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป

2. กระทรวงพาณิชย์  นายชลอ  เฟื่องอารมย์      เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

(นายโพธิพงษ์  ล่ำซำ)
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป
3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.1 นายอำนวย  ปะติเส                  เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

3.2 นางวิไลลักษณ์  ธีปฎิกานนท์             เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.3 นายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา             เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.4 นายสุรเชษฐ์  อ่อนคำ                 เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.5 นายอำนาจ  ชนะวงศ์                 เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป

3.6 นายชัยวัฒน์  ดำรงค์กิจกุลชัย            เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

3.7 นายอนันต์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา         เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป
9. ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้ถอดถอน นายเสนีย์  น้อยอ่ำ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้อำนวย

การองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2540 และแต่งตั้ง นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าตาม

มติคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2540 เป็นต้นไป

10. ข้าราชการตำรวจ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 15 ราย  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ตามมติคณะกรรม

การข้าราชการตำรวจ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  เป็นต้นไป  ดังนี้

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540

ลำดับ     ยศ       ชื่อ       ชื่อสกุล            ตำแหน่งปัจจุบัน                  ตำแหน่งใหม่

1.  พลตำรวจโท  โกศล รัตนาวะดี         ผู้บัญชาการ ประจำกรมตำรวจ          ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ

2.  พลตำรวจตรี  สมชาย  พิสิฎฐ์ศักดิ์       รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1       ผู้บัญชาการ ประจำกรมตำรวจ

3.  พลตำรวจตรี สหัส  พฤกษะวัน          ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6      รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

4.  พลตำรวจตรี วิเชียร  สุนทรศิริ         ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่                  รองนายแพทย์ใหญ่

5.  พลตำรวจตรี ชาญ  สุวรรณภาพ         ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1      ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6

6.  พลตำรวจตรี วิทูร  ศิริพากย์           ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการ         ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

ตำรวจนครบาล

7.  พลตำรวจตรี ธวัชชัย พรหมประสิทธิ์      ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1      ผู้ช่วยผู้บัญชาการ กองบัญชาการ

ตำรวจนครบาล

8.  พลตำรวจตรี มีชัย สุรภักดี             ผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา         ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่

9.  พลตำรวจตรี ดำรงค์  ทวีมา           ผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง       ผู้ช่วยผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อย

ตำรวจ

10.  พลตำรวจตรี อดิศร จินตนะพัฒน์         ผู้บังคับการ กองตำรวจทางหลวง        ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

11.  พลตำรวจตรี อดิศร นนทรีย์            ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจ        ผู้บังคับการ กองตำรวจทางหลวง

ปราบปรามยาเสพติด 2

12.  พลตำรวจตรี ถาวร จันทร์ยิ้ม           ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2            ผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง

13.  พันตำรวจเอก อาทิจ  ชูตินันทน์         รองผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจ     ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจ

นครบาล 6                        ปราบปรามยาเสพติด 2

14.  พันตำรวจเอก วิทยา  พึ่งพาพงศ์        รองผู้บังคับการ  โรงพยาบาลตำรวจ     ผู้บังคับการ สถาบันนิติเวชวิทยา

15.  พันตำรวจเอก ธีรยุทธ กิติวัฒน์          รองผู้บังคับการ  กองอัตรากำลัง        ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2

11. คณะกรรมการไทยช่วยไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า   ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริเมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม

2540 ว่า ในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ   มีหลายฝ่ายได้เสนอข้อคิดเห็นและแสดงเจตจำนงจะช่วยประเทศชาติในรูป

แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดตั้งเป็นกองทุนไทยช่วยไทย  เพื่อรับบริจาคเงินโดยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ

ในรูปแบบที่เหมาะสม  นั้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมพิจารณากับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  (คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์) แล้วเห็นว่า

เพื่อให้การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีระบบ  บรรลุผลสำเร็จ และมีผลต่อการกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชาติ  ประ

กอบกับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย และต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือจากประชาชนทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ  คือ  คณะกรรมการไทยช่วยไทย โดยมีองค์

ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) ประธานกรรมการ   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และปลัด

กระทรวงการคลัง  รองประธานกรรมการ  และกรรมการประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงหมาดไทย   หรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายอำนวย  ปะติเส) โฆษก

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้

อำนวยการธนาคารออมสิน  ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายมีชัย  วีระไวทยะ

พลเอก แป้ง  มาลากุล ณ อยุธยา  ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวณิช  นายประเวศ  วะสี  นายโสภณ  สุภาพงศ์  นายเอนก  นาคะบุตร ปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่เลขา

ธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  และผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนาจหน้าที่

2.1  เป็นศูนย์กลางรับบริจาคเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามโครงการไทยช่วยไทยในยามวิกฤติเศรษฐกิจ

2.2  ดูแลเก็บรักษาเงินที่ได้รับบริจาค

2.3  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินตามโครงการไทยช่วยไทย

2.4  กำหนดหลักเกณฑ์  วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานไทยช่วยไทย
2.5  เปิดรับแนวคิดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติทุกอาชีพ

2.6  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  หรือบุคคลเพื่อช่วยเหลือดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามความจำเป็น

2.7  รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

3. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์รับบริจาคเงินของรัฐบาล และเป็นผู้เก็บรักษาเงิน  โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้

กับธนาคารในนาม "คณะกรรมการไทยช่วยไทย"

4. สำหรับการเบิกจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่คณะกรรมการไทยช่วยไทยกำหนด  โดยความเห็นชอบของ

นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  2540  เป็นต้นไป
12. ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ  10  ย้ายสับเปลี่ยนกัน จำนวน 17 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป  ดังนี้

1) นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์  พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรม

การผังเมือง

2) นายพลากร สุวรรณรัฐ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนัก

งานปลัดกระทรวง

3) นายประวิทย์ สีห์โสภณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

4) นายจำนง  เฉลิมฉัตร  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

5) นายจเด็จ  อินสว่าง  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  และให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

6) นายเชิดพงษ์  อุทัยสาง  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

7) นายสุวิช  รัตนะรัต  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงและให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้

ว่าราชการจังหวัดยะลา

8) นายชัยวัฒน์  อรุโณทัยวิวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการผังเมือง  และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง

9) นายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

10) นายพร  เพ็ญพาส  พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนัก

งานปลัดกระทรวง

11) นายขวัญชัย  วศวงศ์  พ้นจากตำแหน่ง   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  และให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัด

อุทัยธานี

12) นายดิเรก  อุทัยผล  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  และให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

13) นายดุสิต  จันทรบุตร  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

พังงา

14) นายสันติ  เกรียงไกรสุข  พ้นจากตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

อำนาจเจริญ

15) นายสมบูรณ์  สุขสำราญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

16) นายศิระ  ชวนะวิรัช  พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่า

ราชการจังหวัดกระบี่

17) นายจรินทร์  สวนแก้ว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวง

2. ให้ความเห็นชอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหาร  อยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิม

ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งปี จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) คุณหญิง จรัสศรี  ทีปิรัช  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2536  เป็นการเสนอ

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 2 (คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540 เห็นชอบให้ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งครั้งที่ 1 ตั้งแต่

วันที่ 26 มกราคม 2540 เป็นต้นไป)
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 23 ธันวาคม 2540--
ADVERTISEMENT