ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่จังหวัดยโสธร

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 26 มกราคม 2548 11:22:07 น.

เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีใน

ท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดลำปาง

และจังหวัดเชียงราย รวม 6 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 6 ฉบับ เป็นการนำที่ดินคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จำแนกที่ดินออกจากเขตป่าไม้ถาวร  ที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติมาดำเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน  โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้เห็นชอบแล้ว  ประกอบกับจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของราษฎร  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างพอเพียง  ซึ่งประกอบด้วย

1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฟ้าห่วน และตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

3. ร่างพระกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหัวนาคำ ตำบลดูนสาด ตำบลบ้านฝาง ตำบลหนองโก ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็น เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

4. ร่างพระกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางเหรียง ตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

5. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังพร้าว ตำบลนาแส่ง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ และตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

6. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลธารทอง และตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ปรากฏว่าที่ดินที่จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดยโสธรมีสภาพเหมาะสมแก่การเกษตร และมีราษฎรเข้าถือครองทำประโยชน์เต็มพื้นที่ โดยที่ดินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับนโยบายที่ดิน และคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติแล้ว ประกอบกับ ส.ป.ก. มีอำนาจตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินมาตรา 26(3) ที่สามารถนำที่ดินดังกล่าวมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินได้ ส.ป.ก. จึงเห็นควรที่จะดำเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในที่ดินดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินของราษฎร   ให้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการในที่จำแนกออกจากป่าไม้ถาวรในท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 25 มกราคม 2548--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง