มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และการบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 22 เมษายน 2540 20:21:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--22 เม.ย.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  และการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดนครราชสีมา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ดังนี้

1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมป่าไม้) เร่งรัดจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามที่ได้ดำเนินการกันพื้นที่ไว้แล้ว  ในเขตอำเภอวังน้ำเขียว รวม 8 จุด เนื้อที่ประมาณ  21,135  ไร่ ในเขตอำเภอเสิงสาง รวม 4 จุด เนื้อที่ประมาณ 14,850 ไร่ และในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 1 จุด เนื้อที่ประมาณ 622 ไร่ โดยให้นำร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้

2) ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน มีผลใช้บังคับ และให้ ส.ป.ก.เร่งรัดดำเนินการปฏิรูปที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวตามขั้นตอนปฏิบัติภายใน 9 เดือน นับแต่วันที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ โดยให้กันพื้นที่ที่เป็นสุขาภิบาลและชุมชนออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน

3) เห็นควรมอบให้กรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) ในส่วนที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์และไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม และส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาต่อไป

4) ให้กรมป่าไม้จัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ของทุกฝ่าย

5) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18  มีนาคม 2540 ซึ่งเห็นชอบแนวทางแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (กลุ่มที่ 6) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถยกระดับรายได้จากการประกอบอาชีพ  พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม โดยเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน และเกษตรกร ให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาแก้ไขและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนมากขึ้น

6) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ส.ป.ก.  ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่านปรนระยะยาวแก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทำการเกษตรยั่งยืนที่เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทดำเนินการก่อสร้างถนนราดยางสาย 2082 บ้านศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว - บ้านหนองคุ้ม อำเภอปากช่อง ระยะทาง  25.5 ก.ม. โดยในปีงบประมาณ 2540 ให้ปรับแผนดำเนินงานและเจียดจ่ายงบประมาณปี 2540 มาดำเนินการโดยตกลงรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ    ส่วนระยะทางที่เหลือให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณปี 2541 ให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ)--วันที่ 22 เมษายน 2540--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง