การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 31 กรกฎาคม 2544 17:21:41 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เสนอหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

กงช. พิจารณาว่า เพื่อให้ข้าราชการผู้มิได้ปฏิบัติงานกับต้นสังกัด เช่น ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้าราชการการเมือง ข้าราชการผู้ไปช่วยปฏิบัติราชการในงานของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ได้รับโอกาสพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรมทัดเทียมกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานกับต้นสังกัด และสอดคล้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบใหม่  จึงเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ1.      หลักการ1.1 ควบคุมวงเงินในภาพรวมสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีไว้ไม่เกินอัตราร้อยละของ

วงเงินงบประมาณที่กำหนดเป็นเงินเดือนและค่าจ้าง โดยให้ครอบคลุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ

และลูกจ้างทุกกรณี1.2    ให้ผู้ไปช่วยราชการในภารกิจพิเศษได้รับประโยชน์จากการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีตาม

ภารกิจที่แท้จริง1.3      ไม่ให้ผู้ปฏิบัติราชการปกติ ได้รับประโยชน์จากการที่ผู้อื่นไปปฏิบัติราชการพิเศษ1.4 ให้บำเหน็จความชอบตามหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงานและผลสัมฤทธิ์

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในแต่ละกรณี
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 31 ก.ค.44--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง