ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 20 กันยายน 2548 17:19:01 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนมีมติเห็นชอบในหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ร่างระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าวเป็นการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 และนำข้อกำหนดในระเบียบที่ให้ยกเลิกไปไว้ในร่างระเบียบฯ โดยแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสม เช่น ให้กระทรวง กรม ควบคุมดูแลให้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ทุกประการ โดยใช้อำนาจในฐานะผู้ควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือในฐานะผู้ถือหุ้น

2. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “รัฐวิสาหกิจ” โดยให้ใช้บังคับระเบียบกับรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเช่นเดิม แต่ให้ยกเว้นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่จะมีบทบัญญัติในระเบียบนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

3. ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจกำหนดวิธีการหรือวางหลักเกณฑ์หรือออกคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้ตามที่จำเป็น ซึ่งเป็นหลักการเดิมตามข้อ 23 ของระเบียบ

4. ให้รัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

5. ให้รัฐวิสาหกิจตั้งสำรองหนี้สูญเท่าจำนวนลูกหนี้สำหรับหนี้ที่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเรียกชำระได้หรือค้างชำระเกินกว่า 1 ปี ขึ้นไป จากเดิมต้องค้างชำระเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป

6. ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายปิดบัญชีภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

7. ให้รัฐวิสาหกิจสามารถบริหารสภาพคล่องคงเหลือให้เกิดดอกผลแก่รัฐวิสาหกิจมากขึ้น โดยลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

8. ให้รัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญาแจ้งกระทรวงการคลังทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที เพื่อกระทรวงการคลังจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

9. ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

10. ให้รัฐวิสาหกิจตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520 ที่ได้รับยกเว้นโดยมติคณะรัฐมนตรีไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องใดหรือทั้งหมดยังคงได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวตามร่างระเบียบนี้ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 20 กันยายน 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง