ศอ.รส. จี้ กกต. รีบจัดเลือกตั้ง ส.ส. - ขู่ฟันผู้ขัดขวางเลือกตั้ง

ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งรีบกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ เพื่อตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.รส.) เผยหลังได้รับรายงานเกี่ยวกับการประชุมระหว่างให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับตัวแทนพรรคการเมือง เพื่อหารือการกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

การขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 18 กรกฎาคม 2544 10:07:46 น.

คณรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน  ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติอนุมัติหลักการและเงื่อนไขในการขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน ดังนี้1

1. จำนวนเงินขอกู้ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

1.1 ในปีแรกจะให้ธนาคารออมสินคิดดอกเบี้ยผ่อนปรนเป็นอัตราลอยตัวเท่ากับอัตราเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 วัน ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บวกร้อยละ 2.00  ต่อปี ซึ่งปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี เนื่องจากธนาคารออมสินมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับระบบและบุคลากรเพิ่มขึ้น ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ในปีต่อ ๆ ไป ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นปี ๆ ไป

1.2 ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้กู้ และกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544

1.3 ให้สำนักงบประมาณตั้งงบประมาณชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน เป็นปี ๆ ไป

1.4 ให้คณะกรรมการกองทุนหม่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้ประสานธนาคารออมสิน เพื่อขอกู้เงินตามหลักการและเงื่อนไขในข้อ 1-ข้อ 4

อนึ่ง ในเบื้องต้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประมาณว่าภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2544 จะมีกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองที่ผ่านการประเมินความพร้อม จำนวน 30,000 กองทุน

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น ๆ กู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ ตลอดจนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองได้  ในการนี้รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 กำหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกู้เงินจากธนาคารออมสิน เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันและรัฐบาลจัดสรรงบประมาณชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 17 ก.ค.44--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง