ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 28 พฤศจิกายน 2550 09:36:57 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... มีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดนิยาม (ร่างข้อ 1)

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  เว้นแต่กรณีที่สถานศึกษาใดมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่งทางวิชาการและมีกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษาหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น (ร่างข้อ 2)

3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นหลัก (ร่างข้อ 3)

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เลื่อนปีละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง เลื่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป (ร่างข้อ 4)

5. การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เลื่อนได้ไม่เกินขั้นสูงของอันดับ สำหรับตำแหน่งที่มีวิทยฐานะซึ่งไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น  หรือให้งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน  แล้วแต่กรณี  ส่วนตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นประสิทธิภาพของแต่ละอันดับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ร่างข้อ 5)

6. กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (ร่างข้อ 6 — 7 )

7. กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยตามความจำเป็นหรือความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ  หรือคุณวุฒิขาดแคลน  ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกินครั้งละครึ่งขั้น (ร่างข้อ 8)

8. กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก่อนกฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ เมื่อกฎ ก.ค.ศ. นี้ใช้บังคับ  ให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้  ถ้าได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้เกินหนึ่งครั้งให้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังไปในแต่ละครั้งที่ได้รอการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้  โดยไม่ต้องรอให้การสอบสวนและพิจารณาแล้วเสร็จ (ร่างข้อ 18)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง