ข่าวอินโฟเควสท์
16:54 จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 2 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกชน 2 แห…
15:34 สธ.เผย ครม.มีมติรับร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นอุดมศึกษาในสังกัด สธ. แห่งแรก   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า คณะ…
14:37 ฟิลิปปินส์เตรียมส่งนาวิกโยธินเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลในปฏิบัติการ RIMPAC   ฟิลิปปินส์ได้ส่งเรือสองลำพร้อมนาวิกโยธิน 700 นายเข้าร่วมซ้อมรบทางทะเล R…

ขออนุมัติโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 16 มกราคม 2561 18:12:27 น.
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติในหลักกการให้ วท. ดำเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะที่ 4 และให้ วท. รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ. ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

2. ให้ วท. ดำเนินการกำหนดเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้รับทุนให้ความสำคัญกับการกลับมาปฏิบัติงานจริงในภาคราชการหลังจากจบการศึกษา รวมถึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อผูกพันต่าง ๆ ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

สาระสำคัญของโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ามาทำงานในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หน่วยงานใน วท. มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 กลุ่ม (5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต) และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล (Mega Projects ได้แก่ ระบบราง Bio economy, Food Innopolis รถใช้พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น) และเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ EECi (Eastern Economic of innovation) คือ พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มุ่งเน้นวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมาย ในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 4 มีจำนวน 1,500 ทุน

สาขาวิชาที่ส่งไปศึกษา รวม 10 สาขา ได้แก่
(1) เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
(2) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
(3) เทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(4) นิวเคลียร์เทคโนโลยี
(5) การบริหารจัดการเทคโนโลยี
(6) ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และกฎหมายสิทธิบัตร (Patent Law)
(7) วิทยาศาสตร์พื้นฐานทุกสาขา
(8) Marine Technology
(9) นาโนเทคโนโลยี
(10) เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 มกราคม 2561--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง