สผลการดำเนินงาน เรื่อง การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548 12:03:19 น.
คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานผลการ

ดำเนินงาน เรื่อง การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  ระหว่างวันที่ 26 กันยายน — 21 ตุลาคม 2548 ดังนี้

จำนวนเด็กที่นำส่งเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์จำแนกตามรูปแบบการรับอุปการะและสาเหตุการนำส่ง

รูปแบบการรับอุปการะ และสาเหตุการนำส่ง                อุปการะเป็นการชั่วคราว                    รับอุปการะเป็นการถาวร             รวม

9-25 ก.ย.      26 ก.ย. — 21 ต.ค.      9-25 ก.ย.     26 ก.ย.— 21 ต.ค.

(16 วัน)            (25 วัน)            (16 วัน)          (25 วัน)

รวม                            30                 56                  29               44              159

- ครอบครัวแตกแยก บิดา/มารดา ต้องทำงานนอกบ้าน              6                 27                   4                8               45

- ครอบครัวมีฐานะยากจน                                   7                  5                   5                5               22

- บิดา มารดาต้องโทษ                                     8                  8                   -                -               16

- ตั้งครรภ์นอกสมรส/ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์                      2                  8                   6               12               28

- มารดารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์                    1                  5                   -                -                6

-เร่ร่อน                                                -                  2                   -                -                2

- มารดาติดเชื้อ HIV                                      -                  -                   1                1                2

- ญาติไม่สามารถอุปการะได้                                 -                  -                   2                -                2

- ทอดทิ้งในที่สาธารณะ                                     -                  -                  2*               3*                5

- ทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง                                 -                  -                  6*               6*               12

- ทอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาล                                  -                  -                  3*               7*               10

* กระทรวงฯ ต้องดำเนินการประกาศสืบหาญาติ  การรับรองเข้าทะเบียนราษฎร  และเข้าสู่กระบวนการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

ผลการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่นำส่งเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์จำแนกตามรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือและสาเหตุการนำส่ง พบว่า การทำ MOU  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและการประชาสัมพันธ์บริการ

ของกระทรวงฯ  มีผลต่อการส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์  กล่าวคือ  ผู้ที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  หย่าร้าง

หรือฐานะยากจน  จะนำเด็กมาฝากอุปการะเป็นการชั่วคราวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การมอบเด็กให้สถานสงเคราะห์เป็น

การถาวรเพื่อหาครอบครัวบุญธรรมลดลง ทำให้คาดการณ์ได้ว่า บิดา มารดาส่วนใหญ่มีความรัก และไม่ต้องการ

ทอดทิ้งบุตร แต่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและเวลา ทำให้ต้องนำเข้ารับการสงเคราะห์

นอกจากนี้ยังพบว่า  กรณีที่มอบเด็กให้สถานสงเคราะห์เป็นการถาวร  ส่วนใหญ่มีสาเหตุการตั้งครรภ์

ไม่พึงประสงค์ / ตั้งครรภ์นอกสมรส  อีกทั้งมีแนวโน้มการนำบุตรมาฝากอุปการะหรือมอบให้สถานสงเคราะห์เป็น

การถาวรเพิ่มขึ้น

ในส่วนของกลุ่มเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถสืบหาสาเหตุจากครอบครัว จะเห็นได้ว่า กลุ่มเด็กที่ถูก

ทอดทิ้งในที่สาธารณะ  หรือทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยงแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่โรงพยาบาลมีการทอดทิ้ง

เด็กเพิ่มขึ้น  แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่า   การทำ MOU  ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วงเวลาที่รวบรวม

ผลการดำเนินงานต่างกัน

อย่างไรก็ตาม การที่มีเด็กถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลเท่ากับกึ่งหนึ่งของเด็กที่โรงพยาบาลนำส่งกล่าวคือ

ในช่วง 16  วันแรกของการทำ MOU โรงพยาบาลนำส่งเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ 5 ราย เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

3 ราย ในขณะที่ผลการดำเนินงานช่วงที่สองใน 25 วันถัดมา โรงพยาบาลนำส่งเด็ก จำนวน 14 ราย  และเป็น

เด็กถูกทอดทิ้ง 7 ราย ดังนั้น สิ่งที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนา

สังคมฯ และกระทรวงสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น คือ การเฝ้าระวังและให้ความใส่ใจกับกลุ่มสตรีที่ตั้งครรภ์ และสตรีที่

ใกล้คลอด
จำนวนเด็กที่นำส่งเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์จำแนกตามอายุ

จำแนกอายุ          9-25 ก.ย. 2548    26 ก.ย. — 21 ต.ค. 2548    รวม

(16 วัน)               (25 วัน)

แรกเกิด — 6 เดือน            25                    58              83

6 เดือน — 1 ปี              6                     7               13

1 ปี — 1 ปี 6 เดือน            2                     8               10

1 ปี 6 เดือน — 2 ปี            3                     7               10

2 ปีขึ้นไป                23                    20              45

รวม                  59                   100              159

ผลการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่นำส่งเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์เมื่อจำแนกตามอายุ  พบว่า

การทอดทิ้งเด็กตั้งแต่แรกเกิด — 6 เดือน  มีจำนวนมากเป็นลำดับหนึ่ง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากความไม่พร้อมของ

ครอบครัว หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จึงทำให้แนวโน้มการทอดทิ้งเด็ก โดยทันทีมีมาก

จำนวนเด็กที่นำส่งเข้าสถานสงเคราะห์จำแนกตามหน่วยงานนำส่ง

จำแนกตามหน่วยงานนำส่ง                 9-25 ก.ย. 2548    26 ก.ย. — 21 ต.ค. 2548    รวม

(16 วัน)               (25 วัน)

โรงพยาบาล                                 5                    14                16

ครอบครัว                                   9                    13                22

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             36                    63               102

ตำรวจ/องค์กรเอกชน                          9                    10                19

รวม                                      59                   100               159

ผลการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่นำส่งเข้ารับอุปการะในสถานสงเคราะห์เมื่อจำแนกตามหน่วยงาน

นำส่ง พบว่า  หน่วยงานตำรวจและองค์กรเอกชน  ซึ่งเป็นหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กถูกทอดทิ้งในพื้นที่สาธารณะ

มีอัตราส่วนลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนวันที่มีการรายงานผล คือ ผลการดำเนินงาน ช่วงแรก 16 วัน ตำรวจและ

องค์กรภาคเอกชนนำส่งเด็ก 9 ราย  ผลการดำเนินงานช่วงที่สอง 25 วัน  นำส่งเด็ก 10 ราย นอกจากนี้ยังพบว่า

ครอบครัว มารดา บิดา หรือผู้ปกครอง นำเด็กมาขอรับการช่วยเหลือที่จุดบริการมากขึ้น  อาทิ นำส่งที่

สถานสงเคราะห์ด้วยตนเอง หรือนำส่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แสดงว่าประชาชนและสังคมรับรู้ช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงบริการของกระทรวงฯ  มากขึ้น โดยผ่านการ

ประชาสัมพันธ์  และการทำความตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

1. ควรมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว และเตรียมความพร้อม

ครอบครัวก่อนมีบุตร โดยใช้กลไกในระดับพื้นที่ อาทิ  สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อาสาสมัครในชุมชน

เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษา และประสานการให้บริการเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการมีครอบครัวและการ

มีบุตรเมื่อพร้อม

2. สถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ อาทิ ระดับเตรียมอุดมศึกษา  อุดมศึกษา  และสายวิชาชีพ ควรมี

กิจกรรมและให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว

3. ใช้กลไกสื่อในการสร้างความตระหนักและรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันควร และการมีครอบครัว

มีบุตรเมื่อพร้อม

4. เสริมสร้างอาสาสมัคร และองค์กรระดับชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหาการทอดทิ้งเด็ก  รวมถึง

ปัญหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  เช่น การข่มขืนกระทำชำเรา การมั่วสุมของกลุ่มเด็ก

และเยาวชน

5. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารและบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการ

รณรงค์ สร้างความตระหนักในบทบาทของครอบครัว และบทบาทความเป็นพ่อแม่

6. มีการพัฒนามาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาได้มีโอกาสและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูลูก

ด้วยตนเอง อาทิ  การสนับสนุนให้ชุมชน / องค์กรชุมชน  / กลุ่มผู้สูงอายุ / กลุ่มสตรี  หรืออาสาสมัครในชุมชน

ทำหน้าที่ในการดูแลเด็กในช่วงเวลาที่บิดามารดาไปทำงาน  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน หรือการ

ทำงานที่บ้าน  เพื่อให้บิดา  มารดา มีเวลาเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น

7. การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองกระทรวง เพื่อสร้างความร่วมมือ พัฒนาทักษะในการทำงานและ

ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา อาทิ  การสัมภาษณ์ การสังเกต  การให้คำปรึกษาแนะนำ และความรู้

ด้านจิตวิทยาครอบครัว และพัฒนาการแต่ละช่วงวัย  รวมถึงทักษะในการเป็นนักเฝ้าระวังทางสังคม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง