การขุดลอกคลองและการนำดินขึ้นมาใช้ประโยชน์

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 14 กันยายน 2548 10:09:30 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการขุดลอกคลองและการนำดินขึ้นมาใช้ประโยชน์   สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขุดลอกคลองและการนำดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง   ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันแล้ว  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 โดยได้พิจารณาหาแนวทางที่จะนำนโยบายขุดลอกมาใช้โดยให้เอกชนผู้ขุดลอกสามารถที่จะนำดินหรือทรายที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง  ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนก่อสร้างต่ำหรือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งน้ำไว้ใช้  และทำให้ทางน้ำไหลสะดวก  ลดปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง   ดังนั้น  หน่วยงานที่มีพื้นที่ที่จะขุดลอกได้จะต้องทำการปรับแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ  ให้สามารถดำเนินการเช่นเดียวกับหลักการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547   และที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ให้กรมธนารักษ์  ปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง  เพื่อให้สามารถถือปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกได้  เช่น  ที่ดินในเขตชลประทาน   ที่ราชพัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมธนารักษ์  ฯลฯ   โดยให้เอกชนสามารถนำดินหรือทรายที่ขุดลอกได้ไปใช้ประโยชน์และให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว   ส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่มีพื้นที่ที่สามารถจะขุดลอกได้  เช่น  กรมป่าไม้  กรมอุทยานฯ  ขอมอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ  ตามมติที่ประชุมต่อไป

2. ให้ทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินในความรับผิดชอบ  มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการเช่นเดียวกับกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี   เพื่อให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547  ได้

3. ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช) เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายขุดลอกดังกล่าว  เพื่อบูรณาการการขุดลอกให้ได้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  ถูกต้องตรงกับความประสงค์ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 13 กันยายน 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง