ไล่คนวิจารณ์แถลงศอ.รส.ฟังธรรม จี้'สมชัย'ลาออกทำตัวไม่เป็นกลาง

วันที่ 18 เม.ย. 57 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี มีผู้วิพากษ์วิจารณ์แถลงการณ์ ศอ.รส. ก้าวล่วงดุลพินิจ ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ว่า หากผู้วิจารณ์ได้ฟังคำบรรยายธรรมของพระราชวิจิตรปฏิภาณ หรือท่านเจ้าคุณพิพิธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ ก็จะเห็นว่าสอดคล้องกันหลายส่วน...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ...

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 31 สิงหาคม 2548 12:20:52 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. ... ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนมีมติเห็นชอบในหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกระเบียบการเก็บรักษาเงินคงคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัด พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กำหนดให้คลังจังหวัดมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  ซึ่งอาจเป็นภยันอันตรายแก่เงินคงคลัง  และไม่อาจรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการได้ทันท่วงที

3. เงินสำรองจ่ายประจำวันให้เก็บรักษาไว้ในตู้เก็บเงิน ณ สำนักงานคลังจังหวัด โดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและการเก็บรักษา

4. กำหนดตัวบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคลังนอกและคณะกรรมการคลังใน และให้มีการส่งสำเนารายงานกรณีมีการเปลี่ยนตัวบุคคลดังกล่าว  การส่งมอบเจ้าหน้าที่ การตรวจนับเงินว่าถูกต้องหรือไม่     ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบด้วย

5. ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาลูกกุญแจห้องเก็บเงินคลังนอกและห้องเก็บเงินคลังใน
6. ปรับปรุงวิธีการเปิดห้องเก็บเงินคลังนอกและคลังใน
7. ปรับปรุงการจัดทำทะเบียนคุมตัวเงินคลังในให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน

8. กำหนดให้ที่ตั้งของสำนักงานคลังจังหวัดอยู่ในบริเวณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอ  แล้วแต่กรณี

9. กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหรืออำเภอ  แล้วแต่กรณี  ซึ่งไม่ใช่คลังจังหวัด  อย่างน้อย  2  คน  เป็นกรรมการตรวจสอบเงินคงคลังเพื่อตรวจสอบเงินคงคลังประจำเดือน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 30 สิงหาคม 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง