กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 5 มกราคม 2548 16:09:18 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยรับประเด็นอภิปรายตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ไปพิจารณาให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือนมกราคม 2548 โดยดำเนินการเปลี่ยนชื่อ ยุบรวมเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยให้ยังคงส่วนราชการปัจจุบันอยู่จนกว่าการแบ่งส่วนราชการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2547 และไม่ได้ขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการและงบประมาณในส่วนของอัตรากำลัง แต่โดยที่การแบ่งส่วนราชการเป็นคณะต่าง ๆ อาจใช้ชื่อในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงควรปรับปรุงในส่วนนี้ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนในโอกาส ต่อไป

สำหรับงบประมาณในส่วนที่ต้องใช้เพิ่มเติม เช่น เงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า สำหรับปีงบประมาณ 2548 ให้กระทรวงศึกษาธิการบริหารจัดการจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเอง

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 4 มกราคม 2548--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง