รายงานผลการจัดงาน  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี พ.ศ. 2549

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 18:45:06 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการจัดงาน  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก ปี พ.ศ. 2549  ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอดังนี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม  2549  เรื่องการจัดงาน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 7 — 12  พฤษภาคม  2549 รวมทั้ง   ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549   งบกลาง   รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ในวงเงิน  69,197,740 บาท โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค และได้รับความร่วมมือ  จากหน่วยราชการ คณะสงฆ์ และองค์การ มูลนิธิ ภาคเอกชน   ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล   วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี  2549   มีสาระสำคัญกำหนดตามสถานที่จัด สรุปได้ดังนี้

ส่วนกลาง

1. จัดกิจกรรมบริเวณพุทธมณฑลและถนนอุทยาน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 — 12  พฤษภาคม 2549  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

- ในวันที่ 7  พฤษภาคม 2549  เวลา 08.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระพุทธศาสนานานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา และร่วมต้อนรับสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ   ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล  และในเวลา 14.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ 46 ประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์   ลิปตพัลลภ)  กล่าวถวายรายงาน มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมพุทธมณฑล ประมาณ 1,800  รูป/คน และพิธีเปิดใช้บริการหอสมุดทางพระพุทธศาสนา   และห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา  ในเวลา 16.00 น.  โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานในพิธีเปิด

- ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายรายงาน  พระสงฆ์ไทย 2,000 รูป และพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และพระสงฆ์นานาชาติ 1,500  รูป เข้าร่วมพิธี

- ในวันที่ 11  พฤษภาคม 2549 เวลา 17.00 น. มีพิธีเดินธรรมยาตราปฏิบัติบูชาและเวียนเทียน จากถนนอุทยานถึงหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล และร่วมพิธีปฏิบัติบูชาและเวียนเทียน รอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธ 1,600  รูป พระสงฆ์ไทย 7,000 รูป ฆราวาส นักเรียน นักศึกษา 8,000 คน

- ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2549  เวลา 07.30 น. มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,250  รูป ณ บริเวณถนนอุทยาน มีผู้เข้าร่วมตักบาตร ประมาณ 15,000 คน และในเวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน ณ องค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงาน

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในพุทธมณฑลในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย  ขบวนธรรมยาตราปฏิบัติบูชาและเวียนเทียน การปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ 500 รูป การปฏิบัติธรรมฆราวาส 500 คน Walk Rally ตามหาพระธรรม   มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประมาณ 100,000 คน

2. การจัดกิจกรรม ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่  6 - 12  พฤษภาคม  2549 มีกรมการศาสนา และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

- ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2549  เวลา 09.00 น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง และขบวนรถเอกลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

- ในวันที่ 8 พฤษภาคม  2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี  2549  และพระราชทานของที่ระลึกแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ) ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงาน

- ในวันที่ 12  พฤษภาคม  2549  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานในพิธีกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และนำเวียนเทียนรอบพระมณฑป พระบรมสารีริกธาตุ

สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลาดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการวิสาขปุณณมี ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญ    การจัดให้มีการปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์  560  รูป  การตักบาตรของพระธุดงค์ รวมทั้งกิจกรรมประกวดธรรมในทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน นักศึกษา  มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา และพระสงฆ์ เข้าร่วมตลอดงาน ประมาณ 300,000 คน

3. การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 7 — 10 พฤษภาคม  2549 ประกอบด้วย

- ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.00 น. มีการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จำนวน 46 ประเทศ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

- ในวันที่ 8 — 10  พฤษภาคม  2549  มีการประชุมร่วมระหว่างผู้นำชาวพุทธนานาชาติ    ณ ศูนย์ประชุม  สหประชาชาติ มีการปาฐกถา การอภิปราย การประชุมกลุ่มย่อย  ทั้งนี้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549  รองนายกรัฐมนตรี   (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ จำนวน 46 ประเทศ สำหรับการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ได้มีการเผยแพร่หลักธรรมและแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เข้าสู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยตลอด

ในการประชุม ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และผู้เข้าร่วมประชุม ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วม เน้นนำหลักธรรมสร้างสันติภาพในโลก  โดยพิจารณาปัญหาที่เผชิญต่อพระพุทธศาสนาในโลกขณะนี้ จึงได้มีมติร่วมกันประกาศแถลงการณ์ร่วม จำนวน 13 ข้อ โดยเน้นหลักการดังกล่าวข้างต้น

สำหรับการจัดประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ จำนวน 46 ประเทศ ครั้งนี้ ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ และนักวิชาการพระพุทธศาสนา ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ระหว่างชาวพุทธทุกองค์กรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และเห็นพ้องต้องกันที่จะเผยแผ่หลักสันติภาพ ตามหลักแห่งปัญญาและเมตตา   ตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้า และในแถลงการณ์ร่วมของผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ได้มีมติข้อหนึ่งสนับสนุนให้เขตและประเทศอื่น ๆ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ    และมีมติให้มีการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลกในประเทศไทย พ.ศ. 2550   เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนม์ ครบ 80 พรรษา

ส่วนภูมิภาค

จัดให้มีกิจกรรมในทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค และทุกวัดในส่วนภูมิภาค โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ การเทศนาธรรม การปฏิบัติธรรม การเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา  โดยเฉพาะในจังหวัดหลักในภูมิภาค ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ในวัดสำคัญและได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก

สรุปได้ว่า ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี  2549   จึงทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ มีพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้นำชาวพุทธนานาชาติและผู้เข้าร่วมประชุมชาวพุทธนานาชาติ ได้มีความซาบซึ้งใจว่าการประชุมนานาชาติครั้งนี้ได้รับความอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งประเทศไทย และมหาเถรสมาคมของไทย ในระหว่างที่พสกนิกรไทยทั่วราชอาณาจักรไทย กำลังจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมทั้งได้มีการเผยแพร่หลักธรรมของผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และนักวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ และของไทย     ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำหลักธรรมไปใช้ในครอบครัวและสังคม     อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรก  ประกอบกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้มีความตื่นตัว  เห็นความสำคัญที่จะได้อุปถัมภ์และค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักและมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 พฤษภาคม 2549--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง