ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบทหารเรือในส่วนที่เกี่ยวกับกางเกงกะลาสีและเข็มขัดของทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร (พ.ศ. ....)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 2 สิงหาคม 2549 12:13:25 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบทหารเรือในส่วนที่เกี่ยวกับกางเกงกะลาสีและเข็มขัดของทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร (พ.ศ. ...) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ดังนี้

1. แก้ไขลักษณะของกางเกงกะลาสีสีขาว
2. แก้ไขลักษณะของเข็มขัดสำหรับทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร

กระทรวงกลาโหมรายงาน เครื่องแบบทหารเรือในส่วนที่เกี่ยวกับกางเกงกะลาสีและเข็มขัดของทหารที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ 16 ดังนี้ มีลักษณะไม่สะดวกในการสวมใส่ขณะปฏิบัติงานสมควรปรับปรุงลักษณะของกางเกงกะลาสีและเข็มขัดของทหารเรือที่ทำหน้าที่สารวัตรทหาร เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ   สวมใส่และเกิดความสวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 สิงหาคม 2549--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง