การประดับธง

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 8 มีนาคม 2549 17:56:20 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการประดับธงตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แล้วมีมติดังนี้

1.  ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ประดับธงชาติไทยกับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้วยความพร้อมเพรียงกัน   ทั้งนี้  ธงตราสัญลักษณ์ฯ ต้องเป็นผืนผ้าสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ

2.  ให้กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครสำรวจสถานที่และตามถนนต่าง ๆ เพื่อให้มีการประดับธงชาติไทยกับธงตราสัญลักษณ์ฯ  ให้เป็นไปตามข้อ 1

3.  ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการประดับธงชาติไทยกับธงตราสัญลักษณ์ฯ อย่างกว้างขวางและให้ถึงระดับท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด

4.  ให้หน่วยงานด้านสื่อของรัฐประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคเอกชนและประชาชนให้ประดับธงชาติไทยกับธงตราสัญลักษณ์ฯ  โดยพร้อมเพรียงกันตามความสมัครใจ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) (รักษาการนายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 มีนาคม 2549--จบ--

ADVERTISEMENT