ข่าวอินโฟเควสท์
12:33 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCC 200,000 97,600.00 4…
12:33 BIG LOT: เช้านี้ BH มูลค่าสูงสุด 975 ลบ.ราคาเฉลี่ย 195 บ./หุ้น   พบ BH มีมูลค่าสูงสุด 975 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 195 บาท รายงานหลังปิดทำการซื…
12:25 "ทรัมป์" กล่าวหารัสเซียไม่ช่วยจัดการปัญหาเกาหลีเหนือ   นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกมาโจมตีรัสเซีย โดยกล่าวหาว่ารัสเซียให้ความช่วยเ…
12:13 ประธานเฟดคลีฟแลนด์แนะเฟดควรปรับวิธีสื่อสารเรื่องดอกเบี้ยให้ชัดเจนขึ้น   นางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ เปิดเผยว่…
12:09 สนช. ยื่น 32 รายชื่อเสนอประธานฯ ส่งร่างกม.ป.ป.ช.ให้ศาลรธน.ตีความ   นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้นำร…

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 11:04:21 น.

เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  โดยให้แก้ไขข้อความในร่างข้อ 2 ตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

1. เพิ่มเติมกระบวนการขอรับค่าเช่าบ้านของข้าราชการในครั้งแรกของการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิแจ้งข้อมูล

ต่างๆ ของตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิและไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด (ร่างข้อ 3)

2. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดประเภทตำแหน่งใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับรองสิทธิและการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน

(ร่างข้อ 4 และร่างข้อ 5)

3. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่ากรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนัก

งานในต่างท้องที่โดยไม่เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน โดยให้ผู้บังคับบัญชาประจำสำนักงานที่ผู้ใช้สิทธิไปปฏิบัติราชการ เป็นผู้มีอำนาจ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ (ร่างข้อ 6)

4. แก้ไขหลักเกณฑ์กรณีที่มีการขยายวงเงินกู้หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน โดยให้นำหลักฐานการผ่อน

ชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจำนวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้น (ร่างข้อ 7)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  3 มิถุนายน 2552 --จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง