มาตรการในการจัดระเบียบหอพัก

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 28 ธันวาคม 2548 08:28:59 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายการท่องเที่ยว  กีฬา พุทธศาสนา แรงงานและการพัฒนาสังคม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ) เป็นประธานที่เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการควบคุมดูแลธุรกิจและการเข้าพักของนักศึกษา และรับทราบมาตรการจัดระเบียบหอพัก รวม 7 มาตรการ  ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

ทั้งนี้  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่า

1.  โดยที่พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545   มาตรา 125 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานควบคุมดูแลธุรกิจหอพักและการเข้าพักของ นักเรียน   นักศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่เข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักของเอกชนได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมากกว่าประโยชน์ในทางการค้าของผู้ประกอบกิจการหอพัก

2. จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนของผู้ประกอบการหอพักพบว่า
2.1 ผู้ประกอบการหอพักมี 2 ลักษณะ คือ

1) หอพักขนาดเล็ก ผู้ดำเนินกิจการจะเช่าตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์มาดัดแปลงเป็นหอพัก  มีจำนวนห้องประมาณ 5-15 ห้อง เจ้าของหอพักส่วนใหญ่ไม่ขัดข้องในการจดทะเบียน  แต่ที่ยังไม่จดทะเบียนก็เพราะจะต้องเสียภาษี

2) หอพักขนาดใหญ่  ผู้ดำเนินกิจการมีทั้งในรูปธุรกิจส่วนตัวหรือนิติบุคคล อาคารที่พักจะมี ขนาดใหญ่  จำนวนห้องพักประมาณ 100 ห้องขึ้นไป ภายในห้องพักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  มีชื่อเรียก แตกต่างไป เช่น  อพาร์ตเม้นต์    แฟลต   คอนโดมิเนียม   เป็นต้น   ผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ไม่ยินดีจดทะเบียนเพราะจะทำให้ไม่สามารถรับผู้พักชาย — หญิงปะปนกันได้  จะทำให้ธุรกิจประสบปัญหาเพราะผู้พัก  จะไม่เต็มตามจำนวนห้อง

2.2 เหตุผลที่ผู้ประกอบการหอพักทั้ง 2 ลักษณะไม่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507

1) ไม่ทราบระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
2) ประสงค์รับผู้พักโดยไม่จำกัดเพศ
3) หลีกเลี่ยงการเสียภาษี

4) เพิ่มภาระในด้านรายจ่าย กรณีดัดแปลงสถานที่พักให้มีสุขลักษณะตามที่กฎหมายหอพักกำหนด

5) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
6) มุ่งดำเนินธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้พัก

7) ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่จดทะเบียนหอพักไม่มีความชัดเจนเพียงพอต่อการจูงใจผู้ประกอบการหอพัก

3. จากสถานการณ์และสภาพปัญหาในข้อ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบหอพักรวม 7 มาตรการ ดังนี้

3.1 การรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหอพักมีการดำเนินงานที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2548

3.2 กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนหอพัก ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2548 โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกจดทะเบียนตามเขตพื้นที่ที่มีหอพักตั้งอยู่  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

3.3 กำหนดระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้ประกอบการหอพักให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม — 31 มีนาคม 2549

3.4 การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหลังพ้นกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2549 เป็นต้นไป

3.5 การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบหอพักประกอบด้วย สถานศึกษา  ผู้ปกครองของเยาวชนที่พักในหอพัก  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมผู้ดำเนินงานหอพัก  รวมทั้งเยาวชนที่พักในหอพัก

3.6 การให้สิทธิประโยชน์เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการ  หอพักที่ดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย เช่น  ในเรื่องของการลดหย่อนภาษี  หรือเสียภาษีในอัตราพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ในส่วนรายละเอียดจะได้มีการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป

3.7 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีการปรับปรุงหอพักให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด โดยจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 27 ธันวาคม 2548--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง