เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549 16:27:26 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินค่าตอบแทน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2547  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้รับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547  เป็นการกำหนดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 ที่เห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขเพิ่มเติม เท่านั้น  มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง  ดังนั้น ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงไม่ใช่บุคคลผู้มีสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว

2. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2547 พิจารณาเรื่องเงินค่าตอบแทนดังกล่าว  และออกเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2547  เนื่องจากขณะนั้นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ยังไม่มีผลใช้บังคับ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ 4 ให้ข้าราชการหมายความรวมถึงข้าราชการครูด้วยและพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  ก็กำหนดให้ข้าราชการครูได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งส่วนราชการได้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนตามที่ได้รับอยู่เดิมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ดังนั้น  การที่กฎหมายกำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ  และกำหนดให้รับเงินวิทยฐานะ  แทนเงินประจำตำแหน่งจึงกระทบต่อสิทธิที่มีอยู่เดิมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำหรับที่มาแห่งเงินค่าตอบแทนคือ เงินงบประมาณ  และจะไม่ซ้ำซ้อนกับเงินวิทยฐานะที่ได้รับอยู่  เนื่องจากเงินวิทยฐานะก็คือเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอยู่เดิม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง