"อภิสิทธิ์"เล็งเสนอทางออกประเทศให้บ้านเมืองเดินหน้า-เลือกตั้งเรียบร้อย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เตรียมจะทำข้อเสนอไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ต่อแนวทางที่จะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับว่าบ้านเมืองควรจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร โดยจะเป็นการนำข้อเสนอจากจุดร่วมของฝ่ายต่างๆ มาหาข้อยุติ ซึ่งโจทย์ที่สำคัญคือการทำบรรยากาศการแก้ปัญหาบ้านเมือง...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ....

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550 14:34:01 น.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ....  ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดำเนินการต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ....   ที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  มีมติอนุมัติหลักการ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา มีสาระสำคัญ คือ  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน โดยประสงค์ให้ทุกส่วนราชการในองค์กรหลักได้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ แต่เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระและรายละเอียดต่าง ๆ  รวมทั้งการวางกลไกและระบบไปสู่ภาคปฏิบัติที่จะกระจายอำนาจลงไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   ดังนั้น  จึงขอถอนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ....  ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและขอเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่  มาเพื่อดำเนินการ

โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. .... ที่ได้ปรับปรุงใหม่ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดคำนิยามและประเภทของสถานศึกษา

2. กำหนดหลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ส่วนราชการยึดถือปฏิบัติ

3. กำหนดให้การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

4. กำหนดเรื่องซึ่งต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

5. กำหนดเรื่องซึ่งจะต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านงบประมาณและการเงิน ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

6. กำหนดเรื่องซึ่งจะต้องมีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านบริหารงานบุคคล ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา

7. อำนาจในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. กำหนดเรื่องซึ่งจะต้องมีการกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปไปยังสถานศึกษา

9. กำหนดให้มีการสนับสนุน  ส่งเสริม กำกับ ดูแลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 มกราคม 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง