การส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 10:49:01 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ  และอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 21.7284 ล้านบาท สำหรับดำเนินงาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... และการรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลูกเสือ ผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติและการเลือกตั้ง  กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1  การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม — 19 สิงหาคม 2550 กิจกรรมในช่วงนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ  และการรณรงค์การใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ ประกอบด้วย

1. การเสริมสร้างประชาธิปไตยสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ  การส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งเสริมบทบาทสภานักเรียนในการเผยแพร่ประชาธิปไตย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เยาวชนและลูกเสือในสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างและประสานงานเครือข่าย พันธมิตร แกนนำ และผู้นำชุมชน  โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

2. การอบรมลูกเสืออาสา กกต. โดยการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. สำหรับผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำกับ และลูกเสือ กกต. และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสืออาสา กกต. โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ช่วงที่ 2  การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  เป็นกิจกรรมรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ประกอบด้วย

1. การรณรงค์ผู้มีสิทธิให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ และสาธิตเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และประสานงานเครือข่าย พันธมิตร และขยายผล

2. การอบรมลูกเสืออาสา กกต. โดยส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสืออาสา กกต.ที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต่อเนื่องจากช่วงที่ 1

3. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กรกฎาคม 2550--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง