ข่าวอินโฟเควสท์
13:04 EFORL เล็งใช้เงินขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้กลุ่ม"วิชัย   นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานกรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL ) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมนำเง…
12:50 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 367,577.84 ลบ.   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (…

โครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 28 เมษายน 2553 15:06:57 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

1. รับทราบรายงานสถานภาพผลการดำเนินงานโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี

2. อนุมัติแผนดำเนินโครงการและงบประมาณของโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ  เป็นเงิน 2,647.183 ล้านบาท  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเสนอขอตั้งงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานว่า

1. รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบการศึกษานอกห้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและนโยบายในการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาระบบนิเวศน์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งการคงสภาพความเป็นป่าธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ทส. จึงพิจารณาความเหมาะสมที่จะจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีศักยภาพพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีการจัดตั้งสวนสัตว์เพื่อการบริการประชาชน เยาวชน

2. สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบตามข้อ 2.9.9 ควรพิจารณาก่อสร้างสวนสัตว์เพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และแต่ละแห่งควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง และควรให้ความสำคัญกับสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

3. ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์มีสวนสัตว์ที่เปิดบริการประชาชนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (จังหวัดชลบุรี) สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา และสวนสัตว์สงขลา ซึ่งการจัดตั้งสวนสัตว์ควรมีทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อการบริการด้านการศึกษา การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และการพักผ่อนของประชาชนและเยาวชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากมีสวนสัตว์ปรากฏในสถานที่แห่งใดก็จะสร้างความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจต่อชุมชน นั้น ๆ ด้วย คือ มีการสร้างคน  สร้างงาน สร้างรายได้

4. ตามมติคณะรัฐมนตรี (16 มิถุนายน 2552) ทส.จึงพิจารณาที่จะดำเนินการโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานีในรูปแบบของสวนสัตว์เปิด ซึ่งเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่บริเวณเขาสวนกวางมีความเหมาะสมในการดำเนินการเป็นอุทยานสัตว์ป่า ดังนี้

4.1 ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3,925 ไร่ ซึ่งมีความกว้างขวางเพียงพอ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขาสวนกวาง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

4.2 สภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่เป็นภูเขาหินทรายปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ มีความร่มรื่น สวยงาม ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 200-400 เมตร

4.3 การเดินทางไปสู่อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี มีความสะดวก ที่ตั้งของพื้นที่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 60 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 70 กิโลเมตร

4.4 รมป่าไม้ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ป่าไม้ท้องที่จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่ได้เห็นชอบและให้การสนับสนุนด้วย

5. เป้าหมายการดำเนินการของอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี ประกอบด้วย กลุ่มสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์ใหญ่สามารถอยู่รวมกันได้ในลักษณะสวนสัตว์เปิด ประชาชนสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติได้อย่างสะดวก และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชน โดยสัตว์ป่าที่จะจัดแสดงในอุทยาน ได้แก่ กวาง อูฐ สัตว์กีบไทย สัตว์กีบต่างประเทศ ฮิปโปโปเตมัส สมเสร็จ แรดขาว ลิงไทย แพะภูเขา สัตว์แอฟริกา และการพัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

6. แผนการดำเนินโครงการและงบประมาณของโครงการ ประกอบด้วยระยะ (Phase) ต่าง ๆ ดังนี้ ระยะที่ 1 : ปี 2552-2553 ระยะที่ 2 : ปี 2554-2555 ระยะที่ 3 : ปี 2556  ได้มีการดำเนินการแล้วในปี 2552-2553 โดยงบประมาณ จำนวน 428.817 ล้านบาท และแผนการดำเนินงานปี 2554-2556 งบประมาณ 2,647.183 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี งบประมาณทั้งสิ้น 3,076.000 ล้านบาท และได้ดำเนินการเปิดแนะนำโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานีไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2553

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  27 เมษายน 2553--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง