มีผู้สนใจร่วมทุนบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด ยื่นข้อเสนอต่อบริษัทแล้ว

ข่าวทั่วไป คปภ. -- พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556 11:50:58 น.

นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ในฐานะกรรมการควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า ฐานะเงินกองทุนของบริษัทปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ และมีผู้แสดงความสนใจลงทุนในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสำนักงาน คปภ. ได้จัดหาบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ปรึกษาด้านการเงิน ให้ช่วยดำเนินการหาผู้ลงทุนให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งด้วย  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้สนใจลงทุนทุกราย คณะกรรมการควบคุมบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับข้อเสนอจากผู้สนใจลงทุน  ดังนี้

1. ผู้ที่สนใจร่วมทุนต้องยื่นข้อเสนอพร้อมหลักประกันจำนวน 15 ล้านบาท โดยต้องระบุในข้อเสนอว่าจะยื่นเงื่อนไขตามข้อเสนอไว้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการเปิดซองข้อเสนอ และห้ามถอนไม่ว่ากรณีใด

2. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีผู้ยื่นข้อเสนอรายแรก โดยให้ถือเป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลา โดยคณะกรรมการควบคุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรายอื่นเข้ามายื่นข้อเสนอเพิ่มได้ด้วย โดยต้องปฏิบัติตามข้อ 1

3. คณะกรรมการควบคุมจะเปิดซองข้อเสนอทั้งหมดเมื่อพ้น 30 วัน นับจากวันที่มีการยื่นข้อเสนอรายแรก

4. คณะกรรมการควบคุมจะพิจารณารับหรือไม่รับข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้

ขณะนี้ได้มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอการเพิ่มทุนพร้อมวางเงินหลักประกันแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ดังนั้น หากมีผู้สนใจลงทุนท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมทุนในบริษัทฯ  ยังสามารถยื่นข้อเสนอการร่วมทุนกับ บริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.30 น ณ อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เลขที่ 2032 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการควบคุมจะเปิดซองเพื่อพิจารณาข้อเสนอของผู้ร่วมทุนทุกราย ต่อไป

ที่มา: http://www.oic.or.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง