ข่าวอินโฟเควสท์
07:53 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 22 พ.ค…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 พ.ค.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดังน…
07:38 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:35 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: …

มาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเยอรมนี

ข่าวเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก -- จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 14:44:48 น.

ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของมนุษย์เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของเยอรมนี ภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยอรมนีได้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ Blue Angel ครั้งแรกในปี 1978 (พ.ศ. 2521) เพื่อการรับรองว่า สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าชนิดเดียวกัน  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ทางน้ำปัญหามลภาวะด้านดิน ปัญหาขยะมูลฝอยและช่วยประหยัดพลังงาน ยกเว้นสินค้าประเภทอาหารและยา  โดยระบุความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-   น้อยที่สุด 1 ประเภทและสูงสุดไม่เกิน 2 ประเภท เช่น ประหยัด พลังงาน มีเสียงรบกวนน้อย

-   คำแนะนำ จุดประสงค์ของการปกป้อง  เช่น  ปกป้องอากาศ

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 1,052 รายใช้ฉลาก Blue angel กับผลิตภัณฑ์ 90 หมวด โดยจำแนกเป็นสินค้า 11,500 ชนิดจาก 925 ยี่ห้อ สินค้าที่มีสิทธิ์ใช้ตรารับรองจะเป็นสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไปที่ใช้ประจำวันและการให้บริการ ยกเว้น ยา สำหรับสินค้าอาหาร หน่วนงานของสหภาพยุโรปกำลังศึกษาวิจัยและจะมีการรายงานในช่วงปลายปี 2554 นี้

หน่วยงานหลักของเยอรมนีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1) กระทรวงสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์ blue angel

2) สำนักงานสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานของกระทรวง สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่จัดทำกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดสำหรับสินค้าแต่ละประเภทที่ต้องการขอรับตรารับรอง โดยข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยจะใช้หลักเกณฑ์ คำนึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ (renewable resources) และที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ไหม่ (nonrenewable resources) การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่งเสริมให้มีการผลิต การขนส่ง การบริโภคและการกำจัดทิ้งหลังใช้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ การนำขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใช้ใหม่ (reuse) หรือ แปรใช้ใหม่ (recycle)

3) คณะกรรมการประเมินและตรวจสอบสินค้า ประกอบด้วยตัวแทน 15 ท่านจากสมาคมศาสนา ผู้บริโภค สมาคมการค้า อุตสาหกรรม ตัวแทนจากส่วนราชการ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ร่วมกันพิจารณาสินค้าที่ต้องการใช้ตรารับรอง

4) บริษัท RAL gGmbH เป็นผู้ออกหนังสือรับรองสินค้าที่ผ่านการประเมินและตรวจสอบโดยคณะกรรมการตามข้อ 3) แล้ว

การยื่นขอสิทธิ์ใช้ตรา blue angel  สำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสินค้านั้นๆ จะมีค่าธรรมเนียม 250 ยูโรสำหรับสินค้าชนิดแรก สินค้าต่อๆ ไปมีค่าธรรมเนียมชนิดละ 150 ยูโร นอกจากนี้จะมีค่าธรรมเนียมรายปีมีอัตรามากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ใช้สิทธิ์ ดังนี้

ยอดขายต่อปี           ค่าธรรมเนียม รายปี

ล้านยูโร                       ยูโร

ไม่เกิน                0.25                    270.00

ระหว่าง         0.25 - 1.0                    540.00

"          1.0 - 2.5                  1,080.00

"          2.5 - 5.0                  2,110.00

"         5.0 - 15.0                  3,050.00

"        15.0 - 25.0                  4,500.00

เกิน                  25.0                  6,000.00

คุณสมบัติสำคัญๆ ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1) ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เช่น วัสดุที่ไม่มีพิษ วัสดุหมุนเวียนทดแทนได้วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่ใช้พลังงานต่ำในการจัดหามา เป็นต้น

2) ใช้วัสดุน้อย เช่น น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก มีจำนวนประเภทของวัสดุน้อยมีการเสริมความแข็งแรงเพื่อให้ลดขนาดลงได้ เป็นต้น

3) มีการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต ใช้พลังงานที่สะอาด ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและลดขั้นตอนของกระบวนการผลิต

4) มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย มีรูปแบบการขนส่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ใช้เส้นทางการขนส่งที่ประหยัดพลังงานเป็นต้น

5) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงการใช้งาน เช่น ใช้พลังงานต่ำปล่อยมลพิษต่ำระหว่างการใช้งาน เป็นต้น

6) มีความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งาน ทนทาน ซ่อมแซมดูแลรักษาง่าย7) มีระบบการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเก็บรวบรวมที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ออกแบบให้นำสินค้าหรือชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำได้ เป็นต้น

ชื่อและที่อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเยอรมนี

1)      Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

Bundesministerium fr Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
Stresemannstra฿e 128 - 130
10117 Berlin
Telefon: 030 18 305-0
Telefax: 030 18 305-2044
E-Mail:      service@bmu.bund.de
Website:www.bmu.de
2)      Umweltbundesamt
Woerlitzer Platz 1
06844 Dessau-Rosslau
Telefon: 0340 2103-0
Fax: 0340 2103-2285
E-Mail:      info@umweltbundesamt.de
Website:http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-e/e-impres.htm
3)      RAL gemeinntzige GmbH
Siegburger Stra฿e 39
53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 (0) 22 41 - 2 55 16 - 35
Fax: +49 (0) 22 41 - 2 55 16 - 11
E-Mail: Umweltzeichen@RAL-gGmbH.de
ENVIRONMENT AND HEALTH

RAL-UZ 12a             Low-pollutant Varnishes (Edition April 2010)

RAL-UZ 12a             Low-pollutant Varnishes (Edition July 2010)

RAL-UZ 21              Low-noise Waste-Glass Containers for Noise-Sensitive Areas

RAL-UZ 34              Non-Toxic Indoor Pest Control and Prevention

RAL-UZ 38              Low-Emission Wood Products and Wood-Base Products

RAL-UZ 53              Low-noise Construction Machinery

RAL-UZ 54              Low-Noise Garden Shredders

RAL-UZ 57              Thermal Processes (Hot-air Technique) to Control Ligniperdous Insects

RAL-UZ 59              Low-Noise and Low-Pollutant Municipal Vehicles and Busses

RAL-UZ 67              Lead-free Products

RAL-UZ 76              Low-emission Composite Wood Panels

RAL-UZ 102             Low-Emission Wall paints
RAL-UZ 104             Wet-Cleaning Services
RAL-UZ 106             Mobile Phones

RAL-UZ 113             low emission floor-covering adhesives | and other covering materials

RAL-UZ 115             Low-Solvent Roof Coatings and Bitumen Adhesives

RAL-UZ 117             Low Emission Upholstered Furniture

RAL-UZ 119             Mattresses

RAL-UZ 120             Elastic Floor Coverings (Edition April 2010)

RAL-UZ 123             Low-Emission Sealants for Interior Use

RAL-UZ 125             Baby Monitors

RAL-UZ 126             Carbon Dioxide Cleaning Services

RAL-UZ 128             Low-Emission Textile Floor Coverings

RAL-UZ 129             Low-Noise and Low-Pollutant Garden Tools

RAL-UZ 130             Wooden Toys

RAL-UZ 132             Low-Emission Thermal Insulation Material and Suspended Ceilings for Use in Buildings

RAL-UZ 148             Low-emission upholstery leathers

RAL-UZ 154             Textiles
RAL-UZ 155             Shoes
RAL-UZ 156             Flooring Underlays
RAL-UZ 159             .
Climate

RAL-UZ 47             Solar-powered Products as well as Mechanical Clocks and Torches

RAL-UZ 61             Low-emission and Energy-saving Gas-fired Calorific-Value Heating Devices

RAL-UZ 73             Solar Collectors

RAL-UZ 78             Workstation Computers - Bildschirmger?te

RAL-UZ 78             Workstation Computers - Systemeinheiten

RAL-UZ 78             Workstation Computers - Tragbare Computer

RAL-UZ 78a            Computer
RAL-UZ 78b            Key Boards
RAL-UZ 78d            Portable Computers

RAL-UZ 81             Electronic Ballasts for Fluorescent Lamps

RAL-UZ 87             Low-Energy Hot-Air Hand Driers

RAL-UZ 89             Low-Noise and Fuel-Saving Automobile Tires

RAL-UZ 100            Car Sharing (Edition July 2010)

RAL-UZ 103            Soda Makers

RAL-UZ 108            Small-Scale Gas-Fired Cogeneration Modules

RAL-UZ 109            Small-Scale Liquid-Fired Cogeneration Modules

RAL-UZ 111            Wood pellet stoves (Edition February 2007)

RAL-UZ 111            Wood pellet stoves (Edition February 2011)

RAL-UZ 112            Wood pellet boilers (Edition February 2007)

RAL-UZ 112            Wood pellet boilers (Edition February 2011)

RAL-UZ 116            Photovoltaic Products
RAL-UZ 118            Gas powered Heat Pumps

RAL-UZ 121            Energy-Efficient Heat Pumps using an Electrically Powered Compressor

RAL-UZ 122            Office Equipment with Printing Function (Printers, Copiers, Multifunction Devices)

RAL-UZ 124            Energy-Efficient Hot Water Storage Tanks

RAL-UZ 127            Digital Projectors
RAL-UZ 131            Digital cordless phone

RAL-UZ 133            Water boilers, electric kettles

RAL-UZ 134            power strip with master/slave switching

RAL-UZ 135            Netbooks

RAL-UZ 136            Espresso Machines /Coffee machines with high pressure

RAL-UZ 137            Washing machines
RAL-UZ 138            Refrigerators

RAL-UZ 139            Gas cooker and gas-fired cooking appliances

RAL-UZ 140            External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)

RAL-UZ 142            Household Energy Meters

RAL-UZ 143            Electric Ovens for Household Use

RAL-UZ 144            DVD Recorders, DVD Players, Blu-ray Disk Players

RAL-UZ 145            Television Sets
RAL-UZ 146            Compact Hi-Fi Systems
RAL-UZ 147            Household Cooker Hoods
RAL-UZ 149            Microwave Ovens
RAL-UZ 150            Voice over IP
RAL-UZ 151            lamps
RAL-UZ 152            Household Dishwashers

RAL-UZ 153            Technically Dried Wood Chips / Wood Pellets

RAL-UZ 157            .
RAL-UZ 160            Router
RAL-UZ 161            .
Water
RAL-UZ 13             Salt-free Abrasives

RAL-UZ 24             Environmentally Acceptable Pipe Cleaners

RAL-UZ 32             Water-saving Flushing Boxes

RAL-UZ 48             Rapidly Biodegradable Chain Lubricants for Motor Saws

RAL-UZ 64             Rapidly Biodegradable Lubricants and Forming Oils

RAL-UZ 65             Unbleached Filter Papers for Use with Hot or Boiling Water

RAL-UZ 79             Rapidly Biodegradable Hydraulic Fluids

RAL-UZ 84a            Sanitary Additives Compatible with Wastewater Treatment Plants

RAL-UZ 84b            Flushing-Water Additives Compatible with Clarification Plants

RAL-UZ 99             Movement Area De-Icers for Airfields

RAL-UZ 110            Environment-conscious Ship Operation

RAL-UZ 141            Eco-Friendly Ship Design
Resources

RAL-UZ 2              Returnable Bottles and Glasses

RAL-UZ 5              Sanitary Paper Products made of Recycled Paper

RAL-UZ 14             Recycled Paper

RAL-UZ 17             Compostable Plant Containers and other Moulded Parts

RAL-UZ 27             Returnable Transportation Packagings

RAL-UZ 30a            Products made from Recycled Plastics

RAL-UZ 35             Wallpapers and Woodchip Wall Coverings primarily made of Recycled Paper

RAL-UZ 55             Reprocessed Toner Modules
RAL-UZ 56             Recycled Cardboard

RAL-UZ 72             Printing and Publication Papers

RAL-UZ 77             Fabric Towel Rolls Supplied in Towel Dispensers

RAL-UZ 78             Workstation Computers - Tastaturen

RAL-UZ 82             Low-Waste Change-Top Brushes

RAL-UZ 92             Rechargeable Alkaline/Manganese-Batteries

RAL-UZ 158            E-Book Reader

สามารถ download รายละเอียดข้อกำหนดสำหรับสินค้าประเภทต่างๆ ได้จาก เว็บไซต์ ข้างล่างนี้

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/whats_behind_it/protection-goals.php
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน
ที่มา: http://www.depthai.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง