ข่าวอินโฟเควสท์
00:17 บอนด์ยิลด์สหรัฐชะงักช่วงขาขึ้น หลังสื่อรายงาน"เยลเลน"กลับเข้าทำเนียบขาวเป็นวันที่ 2   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้ลดช่วงบวก หลังจากที่สื…
23:46 G7,EU ผนึกกำลัง 4 ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ต จับมือเป็นพันธมิตรต่อสู้การก่อการร้าย   นายมาร์โค มินนิตี รมว.มหาดไทยอิตาลี กล่าวว่า กลุ่ม G7, สหภาพยุโ…
22:57 อังกฤษยันต้องการบรรลุข้อตกลง Brexit กับ EU แต่ก็พร้อมรับสถานการณ์วืดทำข้อตกลง   นายเดวิด เดวิส รมว.ฝ่ายกิจการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ขอ…
22:44 สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย. สวนทางคาดการณ์ลดลง   สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสอง…

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia)

ข่าวเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก -- พุธที่ 20 มิถุนายน 2555 14:30:48 น.
ประเทศมองโกเลีย (Mongolia)

- เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซียและทางใต้ติดกับประเทศจีน

- พื้นที่ของประเทศทั้งหมด 1,564,116 ตารางกิโลเมตร(ใหญ่กว่าประเทศไทย 3 เท่า) แต่มีประชากรจานวน 3,133,318 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554)

- ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา และทุ่งหญ้า มีพื้นที่ที่สามารถใช้สาหรับการเกษตรได้น้อยกว่า 1%

- ทรัพยากรธรรมชาติ คือ น้ามัน ถ่านหิน ทองแดง แร่ Molydenum ทังสเตน ฟอร์สเฟต ดีบุก นิกเกิล สังกะสี แร่แคลเซียมฟลูโอไรต์ ทองคา เงิน เหล็ก

- มองโกเลียกาหนดให้การพัฒนาเกษตรกรรมเป็นความสาคัญเร่งด่วนและ กาหนดแผนในการพัฒนาการเกษตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้ทันสมัย และกาหนดให้ปี ค.ศ. 2010 สามารถผลิตพืชผักเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอ

ผลผลิตทางการเกษตร
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ ผัก พืชใช้เป็นอาหารสัตว์ แกะ แพะ ปศุสัตว์ อูฐ ม้า
อุตสาหกรรม

ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ทาเหมือง (ถ่านหิน ทองแดง แร่ Molybrenum แร่แคลเซียมฟลูโอไรด์ ดีบุก ทังสเตน ทองคา) น้ำมัน อาหารและเครื่องดื่ม ขนแกะ และโรงงานผลิตใยธรรมชาติ

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย-มองโกเลีย

- มองโกเลียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การค้าระหว่างไทย — มองโกเลีย ยังมีมูลค่าการค้าไม่มากนัก แต่ก็มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการค้าไทย-มองโกเลียตลอดปี 2554 มีมูลค่ารวม 18.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าปี 2553 ในอัตราร้อยละ 30 โดยไทยส่งออก 12.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนาเข้า 5.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากการค้าระหว่างกันเมื่อปี 2553 ร้อยละ 32.64 และร้อยละ 26.17 ตามลาดับ

- สินค้าส่งออกที่สาคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ

- สินค้านาเข้าที่สาคัญของไทย ได้แก่ สินแร่โลหะ เศษโลหะ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ชา กาแฟ เครื่องเทศ

การลงทุน

ผู้ประกอบการไทยสนใจลงทุนในมองโกเลียมากขึ้น ฝ่ายไทยมีความสนใจลงทุนในมองโกเลียในด้านเหมืองแร่ ก่อสร้างและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจท่องเที่ยว สปา ปัจจุบันบริษัท บ้านปู จากัด (มหาชน) ลงทุนในกิจการเหมืองถ่านหิน และจัดตั้งสานักงานในมองโกเลียเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ส่วนมองโกเลียไม่มีการลงทุนในไทย

โอกาสของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า/การลงทุน

- ถึงแม้มองโกเลียจะเป็นตลาดขนาดเล็ก มีจานวนประชากรน้อย แต่มีทรัพยากรมาก นักลงทุนไทยมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนและร่วมมือในมองโกเลีย

- ประเทศมองโกเลียไม่มีทางออกทางทะเล และอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ จึงทาให้ผู้ลงทุนของไทยมีโอกาสมากในการเข้าไปลงทุนในมองโกเลีย

- ในมองโกเลียเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ 100% ได้กาไรเท่าใดก็สามารถ นาออกนอกประเทศได้โดยไม่มีปัญหา ใบอนุญาตให้ทาเหมืองก็สามารถมีอายุยาวถึง 100 ปี ฯลฯ

- มองโกเลียมีทรัพยากรเหมืองแร่เยอะ แต่ไม่มีผู้คน ที่จะนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ถึงแม้ตอนนี้จะมีคนจีน แคนาดาเข้าไปแล้ว แต่มองโกเลียเป็นประเทศกว้างใหญ่ ไพศาล ยังมีพื้นที่อีกมากมายหลายแห่งที่ยังไม่มีใครเข้าไปสารวจ

- มองโกเลียได้สนับสนุนให้มีการคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยและมองโกเลีย ซึ่งถึงแม้จะต้องรอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แต่ก็ถือว่าเป็นผลอันดีในภายภาคหน้า

- ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในภูมิภาค ไทยยังเป็นพันธมิตรที่สาคัญในอาเซียน ซึ่งหวังว่ามองโกเลียจะสามารถเข้าไปเป็นประเทศคู่เจรจากับอาเซียนได้ในอนาคต

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
6.125 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP รายบุคคล
3,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราการเจริญเติบโต GDP
6.1%
อัตราเงินเฟ้อ(Consumer Prices)
10.2%
GDP แยกตามภาคการผลิต
ภาคการเกษตร 19.7%
ภาคอุตสาหกรรม 35.1%
ภาคการบริการ 45.2%
ADVERTISEMENT