ข่าวอินโฟเควสท์
08:46 "เอกฤทธิ์ บุญปิติ" ขายหุ้น POST ออก 4.95% ยังเหลือถือ 2.69%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้รับแบบรายงานการจำหน…
08:38 "ทรัมป์" สั่งรมว.พาณิชย์ตรวจสอบรถยนต์ต่างประเทศ คาดเล็งเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 25%   นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้สั่งการให้นายวิลเบอร์ …
08:32 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 24 พ.ค. 2561   พฤษภาคม 2561 4 พ.ค. 6 ก.ค.61 CSL เสนอซื้อ 110,169,135 หุ้น หุ้นละ 7.80 บาท 8 พ.ค. 10 ก.ค.61 ROH เสนอซื้อ …
08:17 ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: ทองแดงปิดลบ 2% เหตุเงินดอลล์แข็งรับ PMI สหรัฐขยายตัวเกินคาด   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ (23 พ.ค.…

การประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทยในแคนาดา

ข่าวเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมการส่งออก -- พุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 12:31:36 น.

ธุรกิจร้านอาหารไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่คนไทยในต่างนิยมประกอบกจการ เนื่องจากอาหารไทยมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาด ที่พ่อครัว/แม่ครัวไทยเท่านั้นที่จะเข้าใจ และสามารถปรุงอาหารให้มีรสไทย (Authentic Thai Taste) ปัจจัยความสำเร็จของร้านอาหารนั้น ส่วนใหญ่จะมาจาก ผู้ปรุงอาหาร (Chef) ที่มีความรู้ความชำนาญในการปรุงอาหารไทย ปัจจุบัน ในแคนาดาได้มีร้านอาหารไทยที่เปิดเพิมขึ้นอยู่มาก อีกทั้งกระแสอาหารไทยได้เป็นที่นิยม ทั้งชาวแคนาดาผิวขาว (ลูกค้าหลักร้านอาหารไทย) และชาวแคนาดาเชื้อสายเอเซีย ฯลฯ ที่ชื่นชอบอาหารไทย ทำให้เกิดความต้องการนำเข้าแรงงานพ่อครัวแม่ครัวที่มีฝีมือมาทำงานในแคนาดาอีกมาก

1. ขั้นตอนการมาประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทยในแคนาดา จะต้องได้รับวีซาอนุญาตในการทำงานโดยมีขันตอนการขอวีซาประเภททำงานดังนี้

1. นายจ้างมีความประสงค์จ้าง Chef จากไทย

2. โฆษณาประกาศการจ้างงาน - นายจ้างจะต้องโฆษณาประกาศจ้างงานในแคนาดา ผาน เวปไซด์ National Job Bank (Canada) และสื่อหนังสือพิมพ์ (มีระยะเวลาไมตํ่กวา 14 วัน) ในชวง 3 เดือนก่อนแจ้งคำร้องไปยังหน่วยงาน HRSDC

3. หนังสือ Labour Market Opinion -นายจ้างยื่นคำร้องไปยัง HRSDC เพื่อขอหนังสือรับรอง Labour Market Opinion  (LMO)

4. การขอสมัครวีซ่าทำงาน -นายจ้างสงสำเนาหนังสือ LMO ไปยังพอครัว่/แมครัวไทย เพื่อไปยื่นขอวีซาทำงาน (Work Permit) ผาน่สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย

5. เดินทางมายังแคนาดา

- เจ้าของกจการร้านอาหารไทยในแคนาดา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอวีซาให้ โดยพอครัวแมครัวไทยไมสามารถยื่นขอสมัครได้เองถ้าไมมีนายจ้างเป็นผู้ยื่นเรื่องขอวีซาทำงานในแคนาดาให้

- นายจ้างจะต้องโฆษณาประกาศการจ้างงาน เพื่อแสดงเจตนาของนายจ้างในการแสวงหาแรงงานในแคนาดากอน่หากไมสามารถหาพอครัวแมครัวอาหารไทยในแคนาดาได้ จึงจะยื่นร้องขอตอภาครัฐฯเพื่อขออนุญาตจ้างแรงงานจากไทยหรือตางประเทศ ทังนีการ้ประกาศโฆษณา จะโฆษณาผ่านเวปไซด์ของรัฐบาลแคนาดา National Job bank 1และสื่อหนังสือพิมพ์อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วันสำหรับ ช่วง 3 เดือนก่อนเมื่อไม่มีใครมีคณสมบัติตามที่ต้องการจึงไป ยื่นคำร้องไปยังหน่วยงาน Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC) และนายจ้างจะต้องเก็บหลักฐานการโฆษณาไว้อยางน้อย 2 ปี (กรณี HRSDC เรียกถามในภายหลังการจ้างงานแรงงานจากตางประเทศ)

ข้อมูลที่จะต้องระบุในโฆษณาประกาศการจ้างงานประกอบไปด้วย
- ชื่อบริษัท (นายจ้าง) ข้อมูลติดต่อ
- ตำแหนง และหน้าที่ Job Description
- ค่าจ้าง /ชั่วโมง เป็นเหรียญแคนาดา
- สถานที่ทำงาน (ชื่อเมือง ชื่อมณฑล)
- ประเภทของตำแหน่ง  (ตำแหน่งชั่วคราว หรือ ตำแหน่งถาวร

- หน่วยงาน HRSDC เพื่อขอหนังสือ Labour Market Opinion (LMO) เพื่อรับรองวาการจ้างแรงงานจากตางประเทศ (อาชีพ Chef) จะไมเป็นปัญหาตอการจ้างแรงงานท้องถินของแคนาดา เนื่องจากรัฐบาลแคนาดา จะสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานภายในประเทศกอน แตหาก่ไมสามารถหาบุคคลที่มีทักษะความสามารถในวิชาชีพนันในแคนาดาได้ จึงจะอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานจากตางประเทศได้

- แบบฟอร์มใบสมัคร Labour Market Opinion (LMO) - สำหรับนายจ้างดาวน์โหลด (PDF)ได้ที          http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/foreign_workers/forms/emp5239e.pdf  และสงแบบฟอร์มไปได้ที่

Service Canada  (สำหรับทุกมณฑลยกเว้น มณฑล Quebec)
Temporary Foreign Worker - Centre of Specialization
1 Agar Place, PO Box 7000 Saint John, NB E2L 4V4
Phone: 1-866-673-0711 Fax: 1-866-585-7524 (toll free)
Service Canada  (สำหรับมณฑล Quebec) Temporary Foreign Workers
715 Peel Street Montral, QC H3C 4H6
Fax: 514-877-3680

- เมื่อ HRSDC พิจารณาแล้ววาการจ้างแรงงานจากตางประเทศนัน ไมเป็นปัญหากระทบตอการจ้างงานท้องถิน่ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ขาดแคลน จะออกหนังสือรับรอง LMO ให้กบนายจ้าง นายจ้างจะสงสำเนาหนังสือดังกลาวไปยัง พอครัว/แมครัว ที่ในไทยเพื่อนำไปสมัครขอวีซาทำงาน (Work Permit) ที่สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย

Embassy of Canada
15th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel: +66 (0) 2636-0540
Fax: +66 (0) 2636-0566
TTY : +1 (613) 944-9136 (Ottawa) Email: bngkk@international.gc.ca

- เมื่อได้รับวีซาทำงานแล้วจึงเดินทางมาทำงานในแคนาดาได้ โดยอายุของวีซาทำงานนั้น จะขึนอยูกบั่ระยะเวลาการจ้างงานที่นายจ้างระบุในหนังสือ Job Offer ที่ออกโดยนายจ้างโดยสวนใหญจะระบุ 1-2 ปี และสามารถตอวีซาได่ภายหลัง

2. การเตรียมตัวของพ่อครัว/แม่ครัวไทย สำหรับการขอวีซ่าทำงาน

เมื่อได้สำเนาหนังสือ Labour Market Opinion จากนายจ้างในแคนาดาแล้ว ผู้สมัครจะต้องเตรียม

เอกสารเพื่อขอสมัครวีซาทำงาน (Work Permit) ที่สถานทูตแคนาดาดังนี้
1. แบบฟอร์มการขอวีซ่าประเภททำงาน ดาวน์โหลด (PDF) ได้ที่
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1295B.PDF
2. หนังสือ Labour Market Opinion  (LMO) จากนายจ้าง
2. รปถ่าย จำนวน 4 ใบ
- ขนาด 35 ม.ม. x 45 ม.ม. (1 3/8" x 1 พ")
- เป็นภาพสี หรือขาวดำ
- เป็นรูปถาย ต้องเป็นรูปถายที่ชัดเจนและถายมาไมเกน 6 เดือน
- ภาพถายต้องมีขนาดของศรีษะ ระหวาง 31-36 ม.ม. (ดังภาพ)

- รายละเอียดเพิมเติมเกยวกบภาพถายี่สามารถตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/photospecs-e.pdf

3. หนังสือเดินทาง (Passport) จะต้องที่มีอายุของหนังสือเดินทางไมน้อยกวาระยะของการขอวีซาทำงาน (Work Permit)

4. หนังสือการจ้างงานจากนายจ้าง (Letter of Job Offer) ซึ่งจะต้องระบุข้อมูล
- ชื่อบริษัท (นายจ้าง) ข้อมูลติดต่อ
- ตำแหน่ง และหน้าที่ Job Description
- ค่าจ้าง/ชั่วโมง เป็นเหรียญแคนาดา
- ข้อมูลที่อยู่สถานที่ทำงาน
- ประเภทของตำแหน่ง (ตำแหน่งชั่วคราว หรือ ตำแหน่งถาวร)

3. หนังสือแนะนำ (Reference Letter) ภาษาอังกฤษ จากนายจ้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับอาชีพการปรุงอาหาร

4. หลักฐานการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) อาทิ ใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวกบหลักสูตรทำอาหาร  ทรานสคริปต์ (Transcript) และใบประกาศฯ อื่น (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองความประพฤติว่าปลอดจากประวัติอาชญากรรม (Thai Police Clearance Certificate) จากสันติบาลตำรวจไทย เฉพาะผู้สมัครที่มีอายุมากกวา 18 ปี

6. ค่าธรรมเนียม สามารถจายเป็นเงิน 3 สกุล เช่น  ไทย (4,800 บาท) หรือ แคนาดา/สหรัฐฯ (150 เหรียญฯ) โดยจายเป็นดร๊าฟท์ หรือเช็คสังจ่าย "the Embassy of Canada"

หมายเหตุ :  - อาจมีการเรียกผู้สมัครมาสัมภาษณ์ ซึ่งขึนอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตฯ

- หลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซาประเภททำงาน ผู้สมัครจะต้องไปตรวจเช็ครางกาย เพื่อขอใบรับรองจากแพทย์

ข้อมลอื่นๆ

- ปัจจุบัน อาชีพพอครัว /แมครัว (Cook/Chef Profession) ในแคนาดาไมมีกฏระเบียบข้อบังคับวาต้องมีใบ อนุญาตการเป็นพอครัวแมครัว( Chef License ) ยกเว้นมณฑล Saskatchewan

- นายจ้างอาจใช้บริการของทนาย/ที่ปรึกษาทางกฏหมายในการดำเนินการขอหนังสือ Labour Market Opinion ซึ่งจะมีคาใช้จายที่สูง

- โดยปรกติขันตอนการดำเนินการขอวีซาทังหมดจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน

- อัตราคาจ้างรายได้ของพอครัวแมครัวไทยในแคนาดา เฉลี่ยชัวโมงละ 17 เหรียญแคนาดา/ชัวโมง (ทำงาน 40 ชัวโมง/สัปดาห์ เฉลี่ยรายได้เดือนละ 2,720 เหรียญฯ/เดือน) โดยพ่อครัวแม่ครัวต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น  ภาษีรายได้ ค่าเช่าบ้าน ค่ากินอยู่ อย่างไรก็ตาม อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตกลงกับนายจ้าง

สำนักงานสงเสริ่มการค้าระหวางประเทศ ณ นคร โตรอนโต
ที่มา: http://www.depthai.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง