ข่าวอินโฟเควสท์
08:02 ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิเปิดลบ 56.79 จุด หลัง"ทรัมป์"ล้มซัมมิต"คิม จอง อึน"   ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดลบในวันนี้ หลังจากประธานาธิบดี…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนว…
07:40 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังน…
07:39 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสั…
07:38 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 24 พ.ค.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: …

ครม.เห็นชอบอนุมัติทบทวนเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลางตามที่คลังเสนอ

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 15:58:42 น.

นายวัชระ กรรณิกา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติแทนคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างต่อไป โดยคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนินการศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ กค. (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งได้ดำเนินการและมีแผนการดำเนินการแบ่งเป็น ระยะสั้น และ ระยะยาว

ในส่วนแผนระยะสั้นให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมที่กำหนด 45 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ และมิได้นำราคากลางนั้นไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551) เป็นทุก 30 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ

ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุ โดยได้จัดทำร่างข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ

จัดทำร่างตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน โดยได้ดำเนินการยกร่างตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และนำเสนอคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงรายการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะทำงานปรับปรุงฯ

ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้คณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิมเป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย และให้รวมคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกับคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิม (แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เป็นคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างเป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (หรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้แทนส่วนราชการอีกจำนวน 20 คน โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการศึกษา พิจารณา และกำหนดแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนแผนการดำเนินการในระยะยาว กำหนดจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทั้งระบบ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ส่วนการกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้างเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ดำเนินการทบทวนรายการตามบัญชีราคามาตรฐาน และปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างให้เชื่อมโยงกับราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการปรับราคาได้โดยอัตโนมัติแบบ Real Time หรือปรับเดือนละครั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเบื้องต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อันจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดราคากลางในกรณีที่มีรูปแบบรายการตรงกัน โดยหากดำเนินการแล้วเสร็จ กค. (กรมบัญชีกลาง) จะได้พิจารณากำหนดให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป

ด้านการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กค. โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งเวียนหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่า การจัดหาพัสดุจะดำเนินการด้วยวิธีใดให้พิจารณาจากประเภทสินค้าและบริการเป็นสำคัญ คือ หากพัสดุที่จัดหาเป็นประเภทสินค้าและบริการทั่วไป และมีวงเงินเริ่มต้นในการจัดหาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หากพัสดุที่จัดหาเป็นประเภทสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีผู้ขายน้อยราย หรือมีความผันผวนทางด้านราคาสูงให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น ๆ ได้

การจ้างที่ปรึกษา กค. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้กับสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี และการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง คือ การจดทะเบียนที่ปรึกษาของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรควรเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมทั้งควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของที่ปรึกษาให้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ ด้วย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำแนวทางและข้อเสนอแนะของที่ประชุมดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง