ข่าวอินโฟเควสท์
13:39 AP แจ้งตั้ง 3 บริษัทย่อยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ…
13:04 นายกฯญี่ปุ่นเรียกร้องให้กดดันเกาหลีเหนือยกเลิกนิวเคลียร์ต่อไป   นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะกดดันเกาหลีเหนือให้…
12:38 สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยปี 60 ผู้สูงอายุทำงานฝีมือด้านการเกษตรและประมงมากที่สุด   นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผล…
12:02 "คิม จอง อึน" ส่งสาส์นแสดงความยินดี "สี จิ้นผิง" นั่งแท่นปธน.จีนต่ออีกสมัย   นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายสี …

กรมบัญชีกลางพร้อมปรับระบบสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญรองรับ พ.ร.บ.กบข.ฉบับใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 11:40:07 น.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 เม.ย.56 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค.40 และสมัครเป็นสมาชิก กบข.เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้

ด้านนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ หากเลือกกลับไปใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 ก.ย.57 โดยจะได้รับเงินสะสม และดอกผลคืนจาก กบข.ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.57 แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวหลังออกจากราชการ และมีสิทธิเลือกรับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออกจะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ

สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข.สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่

30 มิ.ย.57 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 30 ก.ย.57 แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการโดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืนให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 มิ.ย.57 แต่หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ต.ค.57 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ

นอกจากนี้ ข้าราชการที่เดิมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากต้องการเปลี่ยนใจมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.ก็สามารถเลือกสมัครเข้าได้ในครั้งนี้เช่นกัน

นายมนัส กล่าวด้วยว่า กรมบัญชีกลางได้เตรียมการในการให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญยื่นแบบแสดงความประสงค์ เพื่อกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิม โดยได้ยกร่างหลักเกณฑ์และปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว

คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง