ข่าวอินโฟเควสท์
08:15 SUN ปันผลอัตรา 0.15 บ./หุ้น XD 2 พ.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วั…
08:13 TICON ปันผลอัตรา 0.10 บ./หุ้น XD 28 ก.พ. ,เสนอผถห.พิจารณาเปลี่ยนรอบปีบัญชี   บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) แจ้งการพิจารณาจ่ายปันผล…
08:00 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 19 ก.พ.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ (หน่วย: จ…
07:59 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 19 ก.พ.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ด…

KTAM เสนอขาย 4 กองทุนใหม่ ตราสารหนี้-ทริกเกอร์-EBANK

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 15:34:11 น.

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย(KTAM) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนใหม่ทั้งสิ้น 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 57(KTSUPB57)อายุ 6 เดือน เสนอขายในวันที่ 7-13 พ.ย.55 เน้นลงทุนในตราสารต่างประเทศ  ได้แก่ เงินฝากประจำ Abu Dhabi Commercial Bank, เงินฝากประจำ First Gulf  Bank, เงินฝากประจำ Union National Bank, MTN ออกโดย Banco  Santander Brazil S.A.และ MTN ออกโดย Banco Bradesco S.A.ในสัดส่วน 88%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝาก ตราสารการเงินระยะสั้นธนาคารพาณิชย์ไทย ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

พร้อมท้ง กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 2(KTSIV3M2)เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 พ.ย.55  เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วแลกเงินของธนาคารธนชาต และธนาคารไอซีบีซี ในสัดส่วน 40%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงินของภาคเอกชนที่มีอันดับเครดิตตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.75%ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในช่วงการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย 8%ทริกเกอร์ฟันด์ 8 เสนอขายถึงวันที่ 8 พ.ย.55 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนจะกระจายเงินลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ /หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 8 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรืออายุโครงการอาจต่ำกว่า 8 เดือน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 11.1000 บาทขึ้นไป ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 111 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด โดยบริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 108 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท )

ส่วนในกรณีครบกำหนดอายุกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ณ  วันสิ้นสุดอายุโครงการ ไปยังกองทุนเปิดผสมที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทย 8%ทริกเกอร์ ฟันด์ 8 และเปิดซื้อ-ขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ

นายสมชัย กล่าวว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการจำหน่ายกองทุนประเภท Trigger Fund ค่อนข้างสูง ล่าสุด กองทุนเปิดกรุงไทย 8%ทริกเกอร์ฟันด์ 7 มียอดขายกว่า 750  ล้านบาท และที่ผ่านมาบริษัทสามารถบริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ ก่อนครบกำหนดอายุโครงการ

ทั้งนี้ การที่บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุน KT-Trigger 8  เนื่องจากบริษัทได้คาดการณ์เป้าหมายของดัชนี SET ในปี 2556 ไว้ที่ 1,450 จุด โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์น่าจะมีการปรับฐานหลังจากตลาดได้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือ 1,300 จุด ได้ภายในสิ้นปี และกองทุนมีแนวทางการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ในการคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงตามปัจจัยพื้นฐาน มีศักยภาพในการเติบโตที่มั่นคงและสามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไร ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนโดยร่วมมือกับทางฝ่ายวิจัยของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนถึงเป้าหมายตามที่ได้คาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker “EBANK" ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนี “SET Banking Sector Index"เสนอขายถึงวันที่ 9 พ.ย.55  มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET Banking Sector Index ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 20 พ.ย.55

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง