เปิดจองชื่อสกุลจากพระสังฆราช 1 ก.ค.นี้

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 10:20:41 น.

กรมการปกครอง ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระชันษาครบ 100 ปี เปิดให้จองชื่อสกุลที่ทรงประทานจำนวน 2,556 ชื่อสกุล ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ จนถึงสิ้นปี

กรมการปกครองร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะมีพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้ จึงนำชื่อสกุลที่ทรงประทาน 2,556 ชื่อสกุล เปิดให้ประชาชนจองใช้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2556

สำหรับชื่อสกุลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้ในครั้งนี้  ได้ทรงอธิษฐานจิตชื่อสกุลนี้ทั้งหมดแล้ว และได้ประทานให้กรมการปกครอง นำออกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนจองใช้ชื่อสกุลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป

ตัวอย่างชื่อสกุลที่จะเปิดจองมีดังนี้
กิตติ์อติวิชร์ อ่านว่า กิด-อะ-ติ-วิด แปลว่า ผู้ทรงความรู้อันเป็นที่เลื่องลือ
กิตยาภรณ์วงศ์ อ่านว่า กิด-ตะ-ยา-พอน-กุน แปลว่า ตระกูลมีเกียรติมีชื่อเสียงดีงาม
ญาณัทนัยนันทน์ อ่านว่า ยา-นัด-ไน-ยะ-นัน แปลว่า ผู้ให้ความรู้ยินดีที่จะแนะนำ
ญาณิศมงคล อ่านว่า ยา-นิด-มง-คน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้และสิริมงคล
เดชาภัทราพร อ่านว่า เด-ชา-พัด-ทะ-รา-พอน แปลว่า ผู้มีอำนาจและได้รับพรที่ดีงาม

พัฒนจิตสิริ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-จิด-สิ-หริ แปลว่า ผู้มีจิตใจดีงามและบริสุทธิ์อันเป็นสิริมงคล

อภิคมวีระกุล อ่านว่า อะ-พิ-คม-วี-ระ-กุน แปลว่า ตระกูลอันประสพผลสำเร็จและมีความกล้าหาญ

เฮงทวีวิโรจน์ อ่านว่า เฮง-ทะ-วี-วิ-โรด แปลว่า ตระกูลมีความดีและความรุ่งโรจน์เพิ่มขึ้น

เฮงนิธิธรรม  อ่านว่า เฮง-นิ-ทิ-ทำ แปลว่า เป็นผู้มีขุมทรัพย์และมีโชคที่เจริญดีงาม

ประชาชนชาวไทยที่สนใจจองชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช ดำเนินการได้ดังนี้
1. การรับบริการจองชื่อสกุลประทาน

1.1 ตรวจสอบชื่อสกุลประทานจาก www.dopa.go.th หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่นี่ ข้อมูลการรับบริการจองชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช

1.2 คัดเลือกชื่อสกุลประทานเผื่อไว้จำนวนประมาณ 5 - 8 ชื่อสกุล พร้อมเรียงลำดับตามความต้องการที่ชื่นชอบ

1.3 นำชื่อสกุลที่คัดเลือกไว้ตามข้อ 2. พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านไปยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

2. การดำเนินการของนายทะเบียนท้องที่

2.1 เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือชื่อสกุลใหม่ ซึ่งเป็นชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช ให้รับคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ. 2551 ข้อ 9

2.2 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ก่อนอนุญาตจดทะเบียน ให้ติดต่อสำนักทะเบียนกลาง โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-7017-19  เพื่อแจ้งการจดทะเบียน และแจ้งชื่อตัว-ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ขอใช้ชื่อสกุลประทาน สำหรับจัดส่งใบประทานชื่อสกุลให้ผู้ขอใช้ต่อไป

3. รายละเอียดอื่น ๆ

3.1 ผู้เยาว์ประสงค์จองใช้ชื่อสกุลประทาน ต้องให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน

3.2 สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2791-7017-19
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง