โปรดเกล้าฯ ประดิษฐานพระศพพระสังฆราชฯ ณ ตำหนักเพชร วัดบวรฯ 15 วัน

ข่าวทั่วไป RYT9.COM -- ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 08:47:59 น.

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน ประดิษฐานพระศพ พระสังฆราช ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรฯ

วานนี้(24 ตุลาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศไว้ทุกข์ในพระราชสำนัก 15 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และโปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้ ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายเกียรติตามราชประเพณีทุกประการ

ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ลง วันที่ 24 ตุลาคม 2556 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้บำเพ็ญสรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่บวรพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ ในสังฆมลฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศ ดังนี้

1. ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2556

2. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือองค์กรอิสระทุกแห่งได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง