ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13:55:40 น.

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้นจำนวน 183,814 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 428,374 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 40,600 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 304,817 ล้านบาท

นายสุวิชญฯ สรุปวา ""ฐานะการคลังในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลังมีจำนวนทั้งสิ้นกว่าสามแสนล้านบาท เพียงพอสำหรับการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้""

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วย: ล้านบาท

เดือนตุลาคม                           เปรียบเทียบ

2560       2559       จำนวน     ร้อยละ

1. รายได้                 183,814    151,054    32,760    21.7

2. รายจ่าย                428,374    435,355    (6,981)   (1.6)

3. ดุลเงินงบประมาณ         (244,560)  (284,301)  39,741    (14.0)

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ      (14,981)   26,092     (41,073)  (157.4)

5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)     (259,541)  (258,209)  (1,332)   (0.5)

6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล  40,600     52,714     (12,114)  (23.0)

7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)     (218,941)  (205,495)  (13,446)  (6.5)

8. เงินคงคลังปลายงวด       304,817    235,805    69,012    29.3

ที่มา:กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจาก www.fpo.go.th สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ตอ 3563, 3558
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2560

ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 259,541 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณจำนวน 244,560 ล้านบาท และเป็นการขาดดุลเงินนอกงบประมาณจำนวน 14,981 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 304,817 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง จำนวน 183,814 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 32,760 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21.7) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการนำส่งเงินจากรายได้รัฐวิสาหกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

2. รัฐบาลมีการเบิกจายเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 428,374 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แลวจำนวน 6,981 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.6) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 413,946 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 2.0 ประกอบดวยรายจายประจำจำนวน 381,741 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปที่แลวรอยละ 3.3 และรายจายลงทุน 32,205 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 17.0 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจำนวน 14,428 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 11.2 (ตารางที่ 1)

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำคัญในเดือนนี้ ได้แก่ รายจ่ายอื่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 60,121 ล้านบาท เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 43,894 ล้านบาท และเงินอุดหนุนสำนักงานประกันสังคมจำนวน 42,095 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
หนวย: ล้านบาท

เดือนตุลาคม                          เปรียบเทียบ

2560     2559       จำนวน     ร้อยละ

1. รายจ่ายปีปัจจุบัน           413,946  422,383    (8,437)   (2.0)

1.1 รายจ่ายประจำ           381,741  394,852    (13,111)  (3.3)

1.2 รายจ่ายลงทุน            32,205   27,531     4,674     17.0

2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน  14,428   12,972     1,456     11.2

3. รายจ่ายรวม (1+2)        428,374  435,355    (6,981)   (1.6)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

3. ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายได้นำส่งคลังและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลข้างต้น ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2560 ขาดดุลจำนวน 244,560 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุลจำนวน 14,981 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังจำนวน 40,000 ล้านบาท เงินฝากคลังของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจำนวน 20,284 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 259,541 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 40,600 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังกู้ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับจำนวน 218,941 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 304,817 ล้านบาท (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

เดือนตุลาคม                           เปรียบเทียบ

2560       2559       จำนวน     ร้อยละ

1. รายได้                 183,814    151,054    32,760    21.7

2. รายจ่าย                428,374    435,355    (6,981)   (1.6)

3. ดุลเงินงบประมาณ         (244,560)  (284,301)  39,741    (14.0)

4. ดุลเงินนอกงบประมาณ      (14,981)   26,092     (41,073)  (157.4)

5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)     (259,541)  (258,209)  (1,332)   (0.5)

6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล  40,600     52,714     (12,114)  (23.0)

7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)     (218,941)  (205,495)  (13,446)  (6.5)

8. เงินคงคลังปลายงวด       304,817    235,805    69,012    29.3

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ตอ 3563, 3558
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง