ลำพูนเปิดเวทีระดมกึ๋นรอบ3วิพากษ์แผนดัน4จังหวัดเหนือ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกล้านนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 20 ตุลาคม 2553 09:55:32 น.

ลำพูน:นายพงษ์เทพ มนัสตรง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดการเสวนาการจัดทำแผนแม่บท เพื่อเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน (1) เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 โดยมีนักปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการอิสระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปจาก 8 อำเภอ เข้าร่วมที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคมจังหวัดลำพูน

สำหรับการประชุมมีการจัดเวทีวิพากษ์แผนแม่บท โดยใช้กระบวการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เริ่มจากการนำเสนอร่างแผนแม่บทที่ได้จากเวีทีระดมความคิดเห็นจากเวทีทั้ง 2 ครั้งก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบรายละเอียดของร่างแผนเป็นเบื้องต้น เปิดเวทีให้มีการพิจารณา วิพากษ์วิจารณ์ร่างแผนดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งดร.วันชาติ นภาศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยโยนก เป็นผู้นำเสนอร่างแผนแม่บทและเปิดเวทีวิพากษ์แผน เพื่อเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1) เพื่อศึกษาศักยภาพ ความพร้อม บริบททางวัฒนธรรมของ 4 จังหวัด และจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอชื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จำนวน 3 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 จัดเวทีเสวนาทำความเข้าใจเรื่องมรดกโลก และวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัด และ ครั้งที่ 2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รวมทั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 จัดเวทีวิพากษ์แผนแม่บท

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »