ปภ.เตือนเหนือ-อีสานตอนบนรับมือภัยหนาวยะเยือก ไฟเขียวผู้ว่าฯเบิกงบจัดซื้อผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 15:22:03 น.

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการติดตามคาดหมายลักษณะอากาศ พบว่า พื้นที่ที่คาดว่าจะมีอากาศหนาวจัดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม โดยกรม ปภ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อย่างไรก็ตาม นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ประสานให้ทุกจังหวัด ยกเว้นภาคใต้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยหนาวอย่างใกล้ชิด รวมถึงสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว เพื่อวางแผนแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนเตรียมการช่วยเหลือประชาชนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น รวมทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องห่มกันหนาว ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานในพื้นที่ และแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ

ทั้งนี้ นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า กรม ปภ.ได้กำหนดแนวทางในการจัดหาผ้าห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยผ่านกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนวม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในระหว่างที่การดำเนินการจัดหาผ้าห่มยังไม่แล้วเสร็จ หากจังหวัดใดประสบภัยหนาว ให้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จากกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าห่มนวมที่ได้จดทะเบียนตามที่ ปภ.ได้สำรวจไว้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของจัดหาเครื่องห่มกันหนาว ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในราคาผืนละไม่เกิน 180 บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ อธิบดีกรม ปภ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ให้จังหวัดใช้รายงานการคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วัน เป็นรายจังหวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีสภาพาอากาศหนาว (8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส) ถึงหนาวจัด (ต่ำกว่า 8.0 องศาเซลเซียส) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวมีความคล่องตัว และรองรับการทำงานเชิงรุก หากวงเงินจังหวัดไม่เพียงพอ สามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการตามความจำเป็น และเหมาะสมมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ทั้งนี้ ปภ.ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2243-2213

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง