ชงเกณฑ์เลื่อนขั้น - ขึ้นเงินเดือน 6% ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 20:21:36 น.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 8 มี.ค.54 จะพิจารณาเรื่องการกำหนดโควตาและวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการตำรวจ ตามที่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการสำนักงานก.พ.เสนอ เพื่อขอให้มีการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อ 3 เม.ย.44 เกี่ยวกับการกำหนดโควตา และเงินงบประมาณ  ดังนี้คือ 1.เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.) มีโควตาการเลื่นเงินเดือน 1ขั้น และทั้งปี 2 สำหรับผู้ที่มีผลงานดีมีผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน ไม่เกิน 30% ตั้งแต่ 1 เม.ย.55 เนื่องจากปี 54 ไม่มีงบประมาณรองรับ และให้สอดคล้องกับวงรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ 2.กรอบวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6% จะครอบคลุมการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการตอบแทนสำหรับเงินขั้นสูง (1 เม.ย.-ต.ค.)เนื่องจากปัจจุบันการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ในครั้ง 1 เม.ย.ยังไม่ถูกรวมอยู่ในกรอบวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6% (รวมเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษครั้ง 1ต.ค.) ซึ่งต่างจากระบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราการผลเรื่อนสามัญที่กำหนดให้การเลือ่นขั้นเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ( กรณีผู้ที่มีขั้นเงินเดือนถึงขั้นสูง)สำหรับผู้ที่การเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก 1 เม.ย.และครึ่งปีหลัง 1ต.ค.จะต้องอยู่ภายใต้กรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 3%   ของวงเงินที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มี.ค.และ1 ก.ย. ทั้งนี้การพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว ให้มีผลครอบคลุมข้าราชการทหารเพื่อไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกัน โดยจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น  12  ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อยู่ระหว่างการเปลี่ยน ไปใช้หลักการกำหนดขั้นต่ำขั้นสูงเป็นช่วงและนำระบบการเลื่อนเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาปรับใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะเลื่อนเงินเดือนในระบบใหม่ ตั้งแต่ 1 เม.ย.55 กรณีนี้จึงไม่มีผลใช้บังคับใช้กับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนในอุดมสึกษา

ทั้งนี้ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจ แต่ละปีของ ตช.มีเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนคงเหลือจำนวนมาก จากสถิติยอดวงเงินงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนคงเหลือย้อนหลัง 3 ปี และเมื่อครั้งการเลื่อนเงินเดือนประจำปี 53  ณ วันที่ 1 ต.ค. 53 ใช้งบประมาณปี 54 ส่งผลให้ ตช.มีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 17.467 ล้านบาท/เดือน และเหตุผลที่กำหนดให้มีโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นสำหรับผู้มีผลงาน และผลสัมฤทธิ์ ดีเด่น ไม่เดิน 30%  ณ วันที่ 1 มี.ค. และการเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.ของปี  หากมีข้าราชการที่สมควรเลื่อนชั้น 2 ขั้น กลุ่มนี้จะได้เพิ่มอีก 0.5ขั้น หรือเฉลี่ย 850 บาท/คน หากข้าราชการชั้นประทวนอาจใช้เงินเพิ่มอีก 150-300 บาท/คน

ด้านสำนักงาน ก.พ.ให้ความเห็นว่า ขอเสนอการขยายโควตาการเลื่อนเงินเดือน 1 สำหรับผู้ที่มีผลสำฤทธิ์ และผลงานดีเด่นไม่เกิน 15%  เป็น  30% มีผลต่องบประมาณและการใช้จ่าย สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการแม้อยู่ในกรอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน 6%แต่วงเงินจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 14% ของงบประมาณการเลื่อนขั้นเงินเดือนเดิม ซึ่งจะทำให้ไม่มีงบประมาณรองรับ เนื่องจากสำนักงบประมาณตั้งงบประมาณไว้ไม่เต็มกรอบเงินเงินดังกล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง