ทบ.พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เตรียมทำแผนพัฒนากองทัพบกปี 54-59

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 18:04:35 น.

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนเมษายน  2554  ทั้งนี้เนื่องในวโรกาสมหามงคลในปี 2554 ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ทุกหน่วยทหารดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ   พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  รวมถึงการบูรณาการ และให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ล่าสุดกองทัพบกจะเปิดตัวโครงการ “ปลูกต้นไม้ ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ”  ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมกัน 4 พื้นที่คือ การปลูกป่าในภาคกลาง ภารกิจระวังไฟในภาคเหนือ  การสร้างฝายในภาคอีสาน การขยายคูคลองในภาคใต้    ซึ่งโครงการนี้หน่วยทหารของกองทัพบกจะดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย  ในขณะเดียวกันกองทัพบกพร้อมกับทุกภาคส่วนจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคีในทุกมิติตลอดปีนี้

รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยอีกว่าที่ประชุมยังได้มีการสรุปภาพรวมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ 23 มีนาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกองทัพบกใช้กำลังพลขณะนี้ 4,032  นาย รถยนต์ชนิดต่าง ๆ 332  คัน รถสายพานอเนกประสงค์ 4  คัน เรือ 55 ลำ เฮลิคอปเตอร์ 10 ลำ ชุดประปา 3 ชุด ชุดแพทย์เคลื่อนที่ 7 ชุด ชุดสุนัขสะกดรอย 5 ชุด  ชุดสุนัขค้นหาและช่วยเหลือ 3 ชุด ชุดครัวสนาม 2 ชุด รวมทั้งได้ใช้ยุทโธปกรณ์สนับสนุนการขนส่งเครื่องบรรเทาทุกข์จากพื้นที่ต่างๆ ไปยังพื้นที่ประสบภัย  โดยใช้รถยนต์บรรทุก 104 คัน ทำการขนส่งระยะทางรวม 130,264 กิโลเมตร คิดเป็นน้ำหนักบรรทุก 751 ตัน และใช้อากาศยานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น 172 เที่ยวบิน หรือ ประมาณ 434  ชั่วโมงบิน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กองทัพบกยังได้จัดหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจจากกองทัพภาคที่ 1-2-3 และกรมการทหารช่าง พร้อมยุทโธปกรณ์ทหารช่างเข้าสำรวจ ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทาง และสะพานต่างๆ ที่เสียหายให้สามารถใช้ในการสัญจรเบื้องต้น ที่สำคัญกองทัพบกได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลำบาก  ซึ่งยานพาหนะทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้  พร้อมทั้งจัดชุดครัวสนามเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารสดแจกจ่ายให้ประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ รวมทั้งสิ้น 33,000 กล่อง และในขณะนี้การปฏิบัติงานด้านการช่างในการกู้คืนเส้นทางคมนาคม การซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ำท่วม รวมถึงการช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาด    สาธารณสมบัติยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง

“ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้หน่วยทหารช่างเร่งประเมินความเสียหายของ เส้นทางและบ้านเรือนประชาชน เพื่อจัดทำเป็นแผนงานการฟื้นฟู  ในขณะเดียวกันให้รีบซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนบางส่วน  โดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยทหารเตรียมแผนการใช้กำลังและยุทโธปกรณ์ในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกในทุกพื้นที่สามารถดำเนินการได้ทันที” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีการรายงานถึงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากองทัพบกปี 2555-2559 เพื่อใช้เป็นแผนเชิงนโยบาย กำหนดแนวความคิด ในการจัดเตรียมกำลัง และการใช้กำลังของกองทัพบก ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของหน่วยเหนือในทุกระดับ  ซึ่งแผนนี้มีองค์ประกอบทั้งเรื่องการพัฒนาหน่วย การพัฒนาคน และการพัฒนายุทโธปกรณ์ โดยแผนดังกล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ การจัดทำร่างแผน การระดมความคิดเห็น การพิจารณาความเหมาะสม และการจัดทำเป็นแผนพัฒนาและแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน    โดยแผนพัฒนากองทัพบกดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ในขั้นการระดมความคิดเห็น

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใย หวังให้ประชาชนเฉลิมฉลองเที่ยวปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข จึงให้หน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในเส้นทางคมนาคม  รวมถึงหน่วยทหารที่อยู่ในที่ตั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการเปิดค่ายทหารเป็นที่พักรถ พักคน ตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน นอกจากนี้โรงพยาบาลทหารในสังกัดกองทัพบกได้เตรียมบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมให้การรักษาพยาบาลกับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลนี้  สำหรับตามแนวชายแดนซึ่งมีประชาชนสัญจรผ่านเข้าออกตาม   ด่านตรวจเป็นจำนวนมาก  กองกำลังชายแดนของกองทัพบกจะเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนำเอาสิ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติดผ่านเข้าออก แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชน

“ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความเสียสละของกำลังพลที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงาน   อย่างหนักในหลากหลายภารกิจ ทั้งดูแลชายแดน  อนุรักษ์ทรัพยากร สกัดกั้นยาเสพติด ฟื้นฟูผู้ติดยา อบรมเยาวชน สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  โดยเฉพาะการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้อยู่ในขณะนี้  ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยแท้ จึงขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคน  ในขณะเดียวกันกองทัพบกกำลังพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิกำลังพลให้อย่างเหมาะสม เช่น พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง  การพิจารณาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับอาสาสมัครทหารพราน การปรับปรุงคุณภาพเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบการแต่งกายของทหาร การจัดสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้กับกำลังพลหลังเกษียณอายุราชการ” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า ทางกองทัพบกมีแนวทางสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย เช่นที่เคยทำ และมีคู่มือปี 2550 ที่กำหนดวิธีการอยู่แล้ว พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงถึงการใช้กำลังทหารลงพื้นที่ต่าง ๆ ว่า เป็นชุดทำความเข้าใจ เผยแพร่การเทิดทูนสถาบัน สร้างความรักความสามัคคี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง