บุตรข้าราชการ/ลูกจ้างเฮสนั่น กทม.เปิดรับคำขอทุนการศึกษา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 01:47:45 น.

นางจงกลนี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำข้อตกลงเรื่องเงินกู้เคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดว่าธนาคารจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครปีละครั้ง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำตลอดจนบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา ให้มีความอุตสาหะวิริยะในการศึกษาเล่าเรียนให้ได้ผลดี

ดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ทุนละไม่เกิน 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุนละไม่เกิน 3,000 บาท และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละไม่เกิน 4,000 บาท

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถ download แบบคำขอรับทุนการศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของการเจ้าหน้าที่ http://www.bangkok.go.th/pdd หรือหนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0404/13463 ลงวันที่ 7 กันยายน 2554 สำหรับการส่งแบบคำขอ หลักฐาน และเอกสารต่างๆ สามารถดำเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรวบรวมส่ง หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจะประกาศทางหนังสือเวียนและที่เว็บไซต์ของ กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »