เกษตรฯสำรวจสถานการณ์ “ปาล์มน้ำมันอีสาน” พบปลูกแล้ว 1 แสนไร่ใน 8 จังหวัด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 14:56:58 น.

นายสมเจตน์ ประทุมมินทร์ หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ติดตามสำรวจการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจุบันการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าวขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรได้ปลูกไปแล้วประมาณ 100,000 ไร่ กระจายอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร ซึ่งมีบางส่วนเริ่มให้ผลผลิตแล้วโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเลยสามารถเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดได้กว่า 20 ตัน/รอบเก็บเกี่ยว(10วัน) แต่ยังขาดแหล่งรองรับผลผลิต เกษตรกรจำเป็นต้องขนส่งผลผลิตไปขายที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชลบุรี ทำให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขั้น

นอกจากนั้น กรมวิชาการเกษตรยังได้เร่งสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพื้นที่เข้ามาช่วยประเมิน ทั้งการสำรวจดินและจำแนกดิน วิเคราะห์ระดับน้ำใต้ดินในช่วงแล้งที่สุด(เดือนกุมภาพันธุ์-เมษายน) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ประกอบกับศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ำมัน รวมถึงชนิดพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบจุดสำรวจแต่ละจุด

“เบื้องต้นพบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันระดับปานกลาง-สูง คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2.7-4.5 ตัน/ไร่ รวมเนื้อที่กว่า 1.3 ล้านไร่ กระจายอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ รวมกว่า 3 แสนไร่  และจังหวัดนครพนม บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย เลย และอุดรธานี ประมาณ  1 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับใต้ดินลักษณะเป็นทรายน้ำซับ  สามารถที่จะปลูกปาล์มน้ำมันได้โดยไม่ต้องพัฒนาระบบให้น้ำเป็นพิเศษ” นายสมเจตน์ กล่าว

นายสมเจตน์กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันทนแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และร่วมกับภาคเอกชนจัดทำแปลงทดสอบศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมทนแล้ง จำนวน 16 คู่ผสม พื้นที่ปลูกทดสอบประมาณ 150 ไร่ อยู่ในจังหวัดหนองคาย ขอนแก่น น่าน และศรีสะเกษ พร้อมคัดเลือกสายต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ต้นเตี้ยและให้ผลผลิตสูงจากแปลงเกษตรกร เพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์สำหรับการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันในอนาคต อีกทั้งยังได้ปลูกทดสอบศักยภาพพันธุ์ปาล์มน้ำลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 และสุราษฎร์ธานี 7 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย พบว่า สามารถปรับตัวได้ดี อนาคตหากได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่มีความทนแล้ง คาดว่าจะสามารถสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้

ขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำปาล์มชุมชน กำลังผลิต 5 ตัน/วัน นำร่องในพื้นที่โครงการเมืองสีเขียว(Green Town Complex)ที่อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ซึ่งจะรองรับผลผลิตทะลายปาล์มสดจากแหล่งปลูกได้ ประมาณ 5,000 ไร่ นอกจากจะเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและช่วยผลิตพลังงงานทดแทนแล้ว ยังจะเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

“สำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปลูกปาล์มน้ำมันไปแล้ว สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น(สถานีย่อยเขาสวนกวาง) ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรได้” นายสมเจตน์ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »